Oba­ma vraagt Trump aan te moe­di­gen

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

WASHINGTON – “We moe­ten nu Do­nald Trump aan­moe­di­gen. Het gaat nu om hem.” Zo re­a­geer­de de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Barack Oba­ma gis­te­ren op de ver­kie­zings­uit­slag in de Ver­e­nig­de Sta­ten (VS). Vol­gens Oba­ma is het tijd voor ver­bin­te­nis. Ie­der­een is ver­drie­tig bij ver­lies.

“Maar de dag er­na moe­ten we be­sef­fen dat we al­le­maal in het­zelf­de team zit­ten”, sprak hij het Ame­ri­kaan­se volk toe. Oba­ma, die de ko­men­de 2,5 maand nog pre­si­dent van de VS zal zijn, heeft Trump voor van­daag uit­ge­no­digd in het Wit­te Huis. “Het gaat nu om zijn suc­ces. We moe­ten hem aan­moe­di­gen. De vreed­za­me over­dracht van de macht is een van de be­gin­se­len van on­ze de­mo­cra­tie”, al­dus Oba­ma. De hui­di­ge pre­si­dent was vol lof over Hil­la­ry Clin­ton. “Ik ben trots op haar. Haar cam­pag­ne was his­to­risch.”

Een half­uur­tje voor de toe­spraak van Oba­ma, gaf Clin­ton haar eer­ste speech na haar ne­der­laag. Daar­in zei ze te ho­pen dat Trump een suc­ces­vol­le pre­si­dent wordt. “De Ame­ri­kaan­se droom is groot ge­noeg voor ie­der­een”, sprak Clin­ton in New York. Clin­ton was tij­dens de speech in New York zicht­baar ge­ë­mo­ti­o­neerd. “Ik weet hoe te­leur­ge­steld jul­lie zijn”, zei Clin­ton met een snik in haar stem. “We heb­ben ge­zien dat ons land meer ver­deeld is dan ooit. Maar we moe­ten de­ze uit­slag ac­cep­te­ren. Jam­mer dat we niet ge­won­nen heb­ben”, vat­te ze het ver­kie­zings­re­sul­taat met een voor­zich­ti­ge glim­lach sa­men. De 69-ja­ri­ge Clin­ton was trots en dank­baar voor de cam­pag­ne, die zich uit­strek­te over een pe­ri­o­de van an­der­half jaar. Zij geeft toe dat het ver­lies van de ver­kie­zin­gen pijn­lijk is en dat het nog lan­ge tijd zal blij­ven. De De­mo­cra­ti­sche kan­di­daat stelt dat door te vech­ten voor de goe­de zaak het de moei­te waard maakt.

Over haar tri­om­fe­ren­de Re­pu­bli­kein­se ri­vaal zei Clin­ton dat hij zijn kans ver­dient. De De­mo­cra­ten zul­len moe­ten res­pec­te­ren dat Trump in ja­nu­a­ri in het Wit­te Huis trekt. De de­mo­cra­tie en de eco­no­mie in de Ver­e­nig­de Sta­ten heb­ben ook de ko­men­de vier jaar on­der Do­nald Trump de steun van de De­mo­cra­ten no­dig. De Ame­ri­kaan­se droom, ge­lij­ke kan­sen voor al­len, is nog steeds groot ge­noeg voor ie­der­een, zo con­sta­teer­de ze. “We moe­ten Do­nald Trump een ‘open mind’ gun­nen en een vreed­za­me over­dracht van de macht.” Clin­ton zei te ho­pen dat Trump de nor­men en waar­den van de VS zal be­wa­ken als pre­si­dent, zo­als ge­lijk­heid voor ie­der­een, on­ge­acht sek­su­e­le voor­keur, ge­loofs­over­tui­ging of huids­kleur: “Ik zal zor­gen dat jul­lie stem­men ge­hoord wor­den.”

(Te­le­graaf.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.