Su­ri­na­me in top drie voor suc­ces­vol­le ma­la­ria­be­strij­ding

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Su­ri­na­me heeft on­langs, in een ce­re­mo­nie in Washington, de twee­de plaats toe­ge­kend ge­kre­gen, van ge­no­mi­neer­den voor de Ma­la­ria Cham­pi­ons of the Ame­ri­cas award. De eer­ste plaats is naar Costa Ri­ca ge­gaan. De­ze award wordt jaar­lijks uit­ge­reikt in het ka­der van de vie­ring van Ma­la­ria Day of the Ame­ri­cas op 6 no­vem­ber. Dit meldt het Mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid in een pers­be­richt.

Het is niet de eer­ste keer dat PAHO/WHO de suc­ces­vol­le ma­la­ria­be­strij­ding in Su­ri­na­me er­kent en voor het voet­licht plaatst. In 2010 werd de award al ge­won­nen door de na­ti­o­na­le Ma­la­ria Board van het Mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid op grond van zijn bij­dra­ge aan de enor­me da­ling van het aan­tal ma­la­ri­ain­fec­ties in het bin­nen­land. De­ze da­ling had tot ge­volg dat in Su­ri­na­me al in 2007 het Mil­len­ni­um Ont­wik­ke­lings­doel voor ma­la­ria werd ge­haald.

Su­ri­na­me wil ma­la­ria eli­mi­ne­ren. Dit doel is bij­na ge­haald, maar juist de laat­ste lood­jes we­gen het zwaarst, om­dat de ma­la­ria die nu nog voor­komt in Su­ri­na­me voor­al af­kom­stig is van ver­af­ge­le­gen goud­mijn­ge­bie­den. Ver­der is er voort­du­ren­de im­port van ma­la­ria van­uit on­ze buur­lan­den, waar­door er al­door een ri­si­co is van her­in­tro­duc­tie van de ziek­te in ge­bie­den waar de pa­ra­siet al suc­ces­vol was be­stre­den.

Het Mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid krijgt on­der­steu­ning van in­ter­na­ti­o­na­le do­no­ren, voor­na­me­lijk het Glo­bal Fund en de In­ter-Ame­ri­kaan­se Ont­wik­ke­lings­bank om haar ma­la­ria-eli­mi­na­tie doel te be­rei­ken. Het blijft één van de top­doe­len van het mi­nis­te­rie om met man en macht ma­la­ria de kop in te kun­nen druk­ken en zo­doen­de tot in het ver­re bin­nen­land te kun­nen ga­ran­de­ren, dat het ge­bied ge­heel ma­la­ria­vrij kan wor­den ver­klaard.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.