Ge­wij­zig­de Te­rug­roep­wet op­ge­stuurd voor rech­ter

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Nai­lah van Dijk, ad­vo­caat van Ray­mond Sapoen, Die­p­ak­koe­mar Chi­tan en voor­zit­ter Jen­ni­fer Geer­lings-Si­mons van De Na­ti­o­na­le As­sem­blee (DNA), heeft op aan­ge­ven van de rech­ter de ge­wij­zig­de Te­rug­roep­wet, de Wet Be­ëin­di­ging van het Lid­maat­schap van DNA, voor haar op­ge­stuurd. Ze be­ves­tigt dit te­gen­over de krant.

Vol­gens haar zal de rech­ter nu be­pa­len wan­neer zij uit­spraak zal doen in de­ze zaak die door de Voor­uit­stre­ven­de Her­vor­mings Par­tij (VHP), Na­ti­o­na­le Par­tij Su­ri­na­me (NPS), Pert­ja­jah Lu­hur (PL), Bar­kat Mo­hab-Ali en Prem Sard­joe is aan­ge­span­nen. Van Dijk zegt dat zij dui­de­lijk heeft aan­ge­ge­ven, dat de Wet Be­ëin­di­ging van het Lid­maat­schap van DNA wel van toe­pas­sing is en dat de PL de sta­tu­ten niet heeft na­ge­leefd bij de te­rug­roe­ping. Door de wij­zi­ging van de Te­rug­roep­wet is er nu een ge­heel an­de­re pro­ce­du­re vast­ge­legd in de wet voor het te­rug­roe­pen van par­le­men­ta­ri­ërs. Vol­gens de ad­vo­caat moet de vor­de­ring van de po­li­tie­ke par­tij­en, Mo­hab-Ali en Sard­joe wor­den af­ge­we­zen. Ze vindt dat Sapoen en Chi­tan niet op de juis­te wij­ze zijn te­rug­ge­roe­pen en er is in strijd met de wet­te­lij­ke be­pa­lin­gen ge­han­deld. De ge­wij­zig­de wet heeft be­trek­king op za­ken waar­van de von­nis­sen nog niet in ge­zag van ge­wijs­de zijn ge­gaan. De po­li­tie­ke par­tij­en VHP, NPS, PL, en de per­so­nen Bar­kat Mo­hab-Ali en Prem Sard­joe vra­gen in hun vor­de­ring bij de rech­ter dat de DNA-voor­zit­ter ver­bo­den wordt om Sapoen en Chi­tan uit te no­di­gen voor ver­ga­de­rin­gen en dat Sapoen en Chi­tan dat ver­bod moe­ten ge­hen­gen en ge­do­gen.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.