Su­raems gaat voor duur­za­me en ge­mak­ke­lij­ke toe­gang am­bu­lan­ce­zorg

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – “Stich­ting Su­ri­na­me Am­bu­lan­ce en EMS-Ser­vi­ces (Su­raems) gaat voor duur­za­me en ge­mak­ke­lij­ke toe­gang tot de am­bu­lan­ce­zorg”, zegt Roel Brug, ei­ge­naar te­vens voor­zit­ter van Su­raems aan de krant. Hij zegt dat er daar­om gis­te­ren een crowd­fun­ding-pro­ject is ge­lan­ceerd, waar­bij er kaar­ten (zorg­pas­jes) voor een be­paald be­drag zijn ver­kocht aan per­so­nen die ge­du­ren­de zes maan­den kos­te­loos ge­bruik mo­gen ma­ken van een een­ma­li­ge am­bu­lan­ce­trans­port van Su­raems.

“Ten eer­ste is niet el­ke ver­ze­ker­de per­soon er­van op de hoog­te dat niet al­le kos­ten ge­dekt wor­den door de ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij, bij­voor­beeld de am­bu­lan­ce­kos­ten”, al­dus de voor­zit­ter. Brug geeft aan dat Su­raems mid­dels het crowd­fun­ding­pro­ject hier­in ver­an­de­ring wil bren­gen. Hij spreekt de hoop uit dat een ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij dit ini­ti­a­tief zal over­ne­men en dit pro­duct ook zal aan­bie­den.

Vol­gens Brug is de eer­ste am­bu­lan­ce en am­bu­lan­ce­mo­tor- fiets van Su­raems ge­do­neerd door Stich­ting Co­ran­tijn. “De am­bu­lan­ce­mo­tor­fiets is heel uniek voor Su­ri­na­me”, al­dus Brug. Vol­gens hem be­schikt Su­raems mo­men­teel over een am­bu­lan­ce. Hij zegt ver­der dat er in sep­tem­ber een duur­za­me sa­men­wer­king is aan­ge­gaan met am­bu­lan­ce­zorg Kijlstra in Fries­land. In het eer­ste kwar­taal van 2017 komt een de­le­ga­tie be­staan­de uit het di­rec­tie­team, op­lei­ders, do­cen­ten en be­drijfs­kun­di­gen van de­ze am­bu­lan­ce­zorg naar Su­ri­na­me. Brug geeft ver­der aan dat het per­so­neel op­ge­leid wordt door Su­raems en Ne­der­land­se in­struc­teurs, om­dat de trai­nin­gen Eu­ro­pees ge­cer­ti­fi­ceerd zijn. Ver­der ver­telt hij dat er een sa­men­wer­king is aan­ge­gaan met stich­ting Su­ri­docs in Ne­der­land, Stich­ting Co­ran­tijn in Ne­der­land, Stich­ting 1 voor 12 in Su­ri­na­me en Apoe­ra Net­works. De kos­ten wor­den mo­men­teel ge­dekt mid­dels het or­ga­ni­se­ren van eve­ne­men­ten, waar­van de op­brengst deels wordt ge­stopt in het on­der­houd van de am­bu­lan­ce en de lo­nen van het per­so­neel. De voor­zit­ter geeft aan dat cli­ën­ten die wel be­reid zijn de mi­ni­ma­le kos­ten van SRD 200 te be­ta­len, hier­mee ook een bij­dra­ge le­ve­ren aan Su­raems. “Su­raems moet het groot­ste am­bu­lan­ce­be­drijf wor­den voor Su­ri­na­me, waar­bij er col­lec­tief hoog­waar­di­ge am­bu­lan­ce­zorg ge­le­verd zal wor­den aan de Su­ri­naam­se be­vol­king”, al­dus Brug.

MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.