On­der­ne­mer ris­keert cel­straf voor be­na­de­ling SWM

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - On­der­ne­mer Gu­no L ris­keert twaalf maan­den cel­straf waar­van acht voor­waar­de­lijk on­der af­trek met een proef­tijd van drie jaar voor vals­heid in ge­schrif­te en ver­duis­te­ring van SRD 41.900 van de NV Su­ri­naam­sche Wa­ter­lei­ding Maat­schap­pij (SWM). Of­fi­cier van jus­ti­tie Bi­bi­an Tjin Liep Shie vroeg ook om ge­van­gen­ne­ming van de man en dat hij het ver­duis­ter­de be­drag te­rug­be­taalt.

Tjin Liep Shie vindt dat de man zich schul­dig heeft ge­maakt aan vals­heid in ge­schrif­te en ver­duis­te­ring. Op 7 au­gus­tus 2014 te­ken­den SWM en Gu­no L een over­een­komst dat de on­der­ne­mer na­mens het be­drijf geld mocht in­nen bij klan­ten. Op den duur bleek dat de on­der­ne­mer SRD 193.697,35 niet had ge­stort voor de SWM, ter­wijl hij het geld wel had ont­van­gen van klan­ten. De SWM con­fron­teer­de hem hier­mee, waar­na er met hem een schik­king werd ge­trof­fen. Hij te­ken­de een schuld­be­ken­te­nis voor de be­ta­ling van het be­drag, waar­na de over­een­komst met hem werd voort­ge­zet. Tjin Liep Shie zegt dat op een ge­ge­ven mo­ment aan het licht kwam dat de ver­dach­te nog eens SRD 41.900 had ge­ïnd bij klan­ten, maar het geld niet op de bank had ge­stort. Hij had wel stor­tings­be­wij­zen van dit be­drag doen toe­ko­men aan SWM, maar die ble­ken ach­ter­af te zijn ver­valst. Gu­no L heeft na de con­fron­ta­tie met de ver­vals­te stor­tings­be­wij­zen aan­ge­ge­ven, dat hij al­les aan het be­drijf zal te­rug­be­ta­len. Tjin Liep Shie zegt dat de man in eer­ste in­stan­tie ont­ken­de geld te heb­ben ver­duis­terd. Hij heeft na­der­hand toe­ge­ge­ven dat het zijn schuld is dat er SRD 193.697, 35 aan ver­schil is ont­staan. Hij had val­se­lijk stor­tings­be­wij­zen in­ge­vuld en ge­stuurd naar een me­de­wer­ker van de SWM. De man is zich er­van be­wust dat hij zich schul­dig heeft ge­maakt aan vals­heid in ge­schrif­te. Hij heeft tot nu toe SRD 3120 te­rug­be­taald. Vol­gens de of­fi­cier heeft het be­drijf gro­te fi­nan­ci­ë­le na­de­len ge­le­den door de han­de­ling van de ver­dach­te. Op 30 no­vem­ber houdt raads­man Os­car Kou­len zijn plei­dooi.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.