Straf ge­ëist te­gen jon­ge­ren­be­ge­lei­der

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Of­fi­cier van jus­ti­tie Bi­bi­an Tjin Liep Shie heeft gis­te­ren te­gen PO zes­tien maan­den cel­straf waar­van drie voor­waar­de­lijk on­der af­trek met een proef­tijd van drie jaar ge­ëist voor het ple­gen van sek­su­e­le han­de­lin­gen met een min­der­ja­rig meis­je. Het slacht­of­fer heeft ver­klaard dat de man seks met haar heeft be­dre­ven. Hij haal­de haar op om naar de kerk te gaan. Ook was hij be­ge­lei­der van jon­ge­ren in de kerk.

Tjin Liep Shie zegt dat PO af­beel­din­gen van zijn ge­slachts­deel had ge­stuurd voor het meis­je. In eer­ste in­stan­tie ver­klaar­de de man dat het een ver­gis­sing was, dat hij die voor haar had ge­stuurd. Daar­na be­ken­de hij de fo­to voor het slacht­of­fer te heb­ben ge­stuurd, om­dat zij er­om had ge­vraagd. Vol­gens het meis­je toon­de hij haar zijn wo­ning, maar dit klopt vol­gens hem niet. De moe­der van het slacht­of­fer ver­klaar­de dat haar doch­ter van­uit Bra­zi­lië naar Su­ri­na­me kwam. Ze merk­te dat het kind zich na een poos­je te­rug­hou­dend ge­droeg, waar­na zij haar te­le­foon na­ging. Ze ont­dek­te de be­rich­ten van de man en een fo­to in de te­le­foon van haar doch­ter. Haar doch­ter ver­tel­de haar toen dat de man seks met haar heeft be­dre­ven en haar bor­sten had be­tast. Uit vrees ver­tel­de zij nie­mand hier­over. De ver­dach­te had ge­dreigd haar het le­ven zuur te zul­len ma­ken, in­dien zij dit aan ie­mand zou ver­tel­len. PO ont­kent seks te heb­ben be­dre­ven met het slacht­of­fer. Hij vindt dat de moe­der van het kind agres­sief is en ken­ne­lijk haar doch­ter on­der druk heeft ge­zet om een ver­kla­ring af te leg­gen. Tjin Liep Shie vindt dat het meis­je con­se­quent is ge­weest in haar ver­kla­ring over hoe de wo­ning van de ver­dach­te is in­ge­deeld, ter­wijl de ver­dach­te aan­geeft dat zij al­leen in de ga­ra­ge is ge­weest. De of­fi­cier van jus­ti­tie vindt dat PO in zijn hoe­da­nig­heid van jon­ge­ren­be­ge­lei­der een op­voe­den­de taak had naar jeug­di­gen en dat hij het ver­trou­wen van het meis­je heeft ge­schaad. Op 30 no­vem­ber zal raads­man Rob­by Dens zijn plei­dooi hou­den.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.