Mi­nis­ter Al­goe lan­ceert voor de rijst­sec­tor

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE - Ter ver­ster­king van de rijst­sec­tor in Su­ri­na­me heeft mi­nis­ter Soe­resh Al­goe van Land­bouw, Vee­teelt en Vis­se­rij (LVV) gis­ter­mor­gen op het An­ne van Dijk Rij­ston­der­zoeks­cen­trum Nickerie (Adron) het Re­ver­se Lin­ka­ge pro­ject ge­lan­ceerd. Dit pro­ject wel­ke een sa­men­wer­king is tus­sen Su­ri­na­me en Ma­lei­sië, is ge­ï­ni­ti­eerd door de re­ge­ring van Su­ri­na­me.

Dit pro­ject houdt on­der an­de­re in ver­ster­king van het ver­e­de­lings­pro­gram­ma en is ge­ba­seerd op het ver­e­de­len van acht rijst­va­rie­tei­ten uit Ma­lei­sië. Daar­naast zal Su­ri­na­me ook tech­ni­sche bij­stand krij­gen voor bo­dem vrucht­baar­heid en wa­ter­ma­na­ge­ment. Het on­der­zoek naar wa­ter­ma­na­ge­ment ge­beurt in sa­men­wer­king met het Over­lig­gend Wa­ter­schap Mul­ti­pur­po­se Co­ran­tijn Pro­ject.

Het pro­ject wordt ge­trok­ken door Fai­zal Ram­li uit Ma­lei­sië werk­zaam bij Mar­di Hol­dings; een on­der­zoek en ont­wik­ke­lings­in­sti­tuut dat on­der­zoek doet naar ver­schil­len­de land­bouw en voed­sel­pro­duc­ten. “Een van de ac­ti­vi­tei­ten van Mar­di is om na te gaan hoe de rijst­in­du­strie te ver­be­te­ren en de pro­duc­tie van rijst te ver­ho­gen en te ver­duur­za­men”, ver­telt Ram­li. Mi­nis­ter Al­goe gaf aan dat er met acht va­ri­ë­tei­ten uit Ma­lei­sië ge­ëx­pe­ri­men­teerd zal wor­den de ko­men­de drie jaar. Drie hier­van heb­ben te ma­ken met aro­ma­ti­sche va­ri­ë­tei­ten, net als de be­ken­de bas­ma­ti­rijst. Vol­gens de Land­bouw­mi­nis­ter heeft aro­ma­ti­sche rijst een be­te­re prijs op de markt en men­sen pre­fe­re­ren het liefst dat soort rjst te con­su­me­ren. “We moe­ten dan gaan pro­du­ce­ren wat men con­su­meert”, zegt Al­goe. Daar­naast zijn er ook va­rie­tei­ten die een ho­ge­re pro­duc­tie heb­ben, re­sis­tent zijn te­gen de neck­blast ziek­te, een va­rie­teit die be­stand is te­gen een hoog zout­ge­hal­te, en een die met wei­nig in­puts kan wor­den ge­pro­du­ceerd. Het is de be­doe­ling dat de­ze rijst­soor­ten hier wor­den uit­ge­test om te zien wel­ke goed ge­dijt zo­dat ze uit­ein­de­lijk te­recht ko­men bij de pa­die­pro­du­cen­ten. Al­goe merkt op dat in­dien het on­der­zoek suc­ces­vol is, de pa­die­boe­ren meer kun­nen pro­du­ce­ren “op de­zelf­de op­per­vlak­te maar met een ho­ge­re op­brengst met min­der in­puts en la­ge­re kos­ten”. Hij zegt er­van over­tuigd te zijn dat het steeds be­ter zal gaan met de rijst­sec­tor on­danks de ne­ga­tie­ve kri­tie­ken. De mi­nis­ter geeft aan dat bo­dem­ana­ly­se heel be­lang­rijk is van­daar dat het ook een on­der­deel is van het pro­ject. Aan het pro­ject zul­len be­hal­ve Adron ook stu­den­ten van de An­ton de Kom uni­ver­si­teit en het Na­tin mee­wer­ken als­ook af­ge­stu­deer­den van de uni­ver­si­teit. Daar­naast zul­len 1500 land­bou­wers een farm­field school­trai­ning krij­gen zo­dat zij de op­ge­da­ne ken­nis kun­nen toe­pas­sen op hun ei­gen land­bouw­are­aal. Het pro­ject zal USD 7.728.000 kos­ten. Een deel van het be­drag zal ge­leend wor­den bij de Isla­mic De­vel­op­ment Bank (IsDB). de over­heid komt in met een deel ter­wijl een an­der deel wordt ge­do­neerd. Be­hal­ve in Nickerie zul­len de va­ri­ë­tei­ten ook in de dis­tric­ten Coro­nie en Sa­ram­ac­ca wor­den uit­ge­test.

AL

Als een ech­te pa­die­boer ploe­ter­de mi­nis­ter Soe­resh Al­goe van LVV gis­ter­mor­gen in de mod­der, toen hij bij Adron het start­sein gaf voor het Re­ver­se Lin­ka­ge-pro­ject. Dit pro­ject be­helst het uit­tes­ten van acht rijst­va­ri­ë­tei­ten uit Ma­lei­sië om die op den duur ook in Su­ri­na­me te in­tro­du­ce­ren. (fo­to: AL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.