Ne­gen­de De­mo­cra­tie­maand in het te­ken van kri­ti­sche bur­gers

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – De ac­ti­vi­tei­ten van de De­mo­cra­tie­maand 2016 in Su­ri­na­me zijn ge­richt op be­wust­wor­ding en ca­pa­ci­teits­op­bouw voor kri­tisch bur­ger­schap, via een se­rie van mi­ni-se­mi­nars (BINI-mi­ni’s) en mi­ni-mas­ter­clas­ses, me­dia­pro­duc­ties en de pu­bli­ca­tie van de 7e Sta­te of Our De­mo­cra­cy nieuws­brief. De ac­ti­vi­tei­ten vin­den plaats tus­sen 19 en 21 no­vem­ber. Dit meldt stich­ting Pro­jek­ta in een pers­be­richt.

Kri­tisch, de­mo­cra­tisch bur­ger­schap wil zeg­gen: niet al­leen kri­tiek ge­ven om kri­tiek te ge­ven, maar pra­ten van­uit een op fei­ten ge­ba­seer­de opi­nie. Niet al­leen pro­tes­te­ren, maar we­ten wat be­te­ke­nis­vol­le ci­ti­zens ac­ti­on is. Niet al­leen de vin­ger wij­zen naar de Staat en de re­ge­ring, maar bij­dra­gen aan maat­schap­pe­lijk wel­zijn, de be­le­ving van men­sen­rech­ten en de­mo­cra­tie, waar we kun­nen al­tijd op ba­sis van een kri­ti­sche blik. Kri­tisch, de­mo­cra­tisch bur­ger­schap ver­eist een leer­gie­ri­ge geest. Het vraagt om het ver­mo­gen om fei­ten van fic­tie te on­der­schei­den, om ba­sis­prin­ci­pes van men­sen­rech­ten, rechts­staat en goed be­stuur te be­grij­pen en toe te pas­sen in re­de­ne­rin­gen, ac­ties en in ana­ly­se van be­leid, toe­spra­ken en tek­sten. Kri­ti­sche bur­gers wor­den niet ge­bo­ren – zij wor­den ge­vormd. Dit ver­eist een ex­pli­cie­te wil en be­reid­heid om bur­gers toe te rus­ten met de ken­nis, vaar­dig­he­den en at­ti­tu­de om een stem te heb­ben die bij­draagt aan het al­ge­meen be­lang.

Sinds de ver­kie­zin­gen van 2015, zijn de bur­gers van Su­ri­na­me ge­con­fron­teerd met een sca­la aan vraag­stuk­ken, voor­na­me­lijk, maar niet al­leen, te wij­ten aan de fi­nan­ci­ë­le en eco­no­mi­sche cri­sis die ons land mee­maakt. In een der­ge­lij­ke om­ge­ving vor­men het ge­brek aan trans­pa­ran­tie en de ve­le ver­an­de­rin­gen in het be­leid een voe­dings­bo­dem voor arg­waan en ver­hit de­bat. Ver­schil­len­de soor­ten van pro­test zijn ge­hou­den, met een wis­se­len­de ma­te van suc­ces in ter­men van op­komst en im­pact. Een an­de­re zorg­wek­ken­de trend is het toe­ne­men­de ge­roep om ge­weld, en pu­blie­ke­lijk af­wij­zen van de men­sen­rech­ten van be­paal­de men­sen die als cri­mi­neel wor­den ge­zien. Dis­cus­sies ver­zan­den in ge­meen­plaat­sen en be­schul­di­gin­gen, er is wei­nig ruim­te voor ge­de­gen af­we­ging, wei­nig ge­duld voor ge­ma­tig­de stem­men. Wij ge­lo­ven dat de­bat­ten en dis­cus­sies in­boe­ten aan kwa­li­teit, on­der an­de­re om­dat bur­gers niet vol­doen­de uit­ge­rust zijn om be­leid te ana­ly­se­ren, niet vol­doen­de ach­ter­grond­in­for­ma­tie heb­ben om een af­ge­wo­gen me­ning te vor­men en on­vol­doen­de vaar­dig­he­den om sa­men­han­gen­de ar­gu­men­ten te pre­sen­te­ren. De “BINI-mi­ni’s” zijn kor­te in­ter­ac­tie­ve col­le­ges, be­stemd voor niet des­kun­di­gen, voor ba­sis­ken­nis en be­wust­wor­ding. Er zijn drie kern­the­ma’s: men­sen­rech­ten, fi­nan­ci­eel-eco­no­misch en goed be­stuur. De col­le­ges be­strij­ken een breed sca­la aan on­der­wer­pen, va­ri­ë­rend van hui­se­lijk ge­weld, wis­sel­koer­sen, mijn­bouw en duur­za­me ont­wik­ke­ling, de rol van de Re­ken­ka­mer in goed be­stuur, tot vrou­wen­rech­ten en de goud­deals. De in­lei­ders zijn on­der an­de­re per­so­nen ver­bon­den aan de Re­ken­ka­mer, de Ver­e­ni­ging van Eco­no­mis­ten in Su­ri­na­me, Wo­men’s Rights Cen­tre, Gr­een He­ri­ta­ge Fund Su­ri­na­me, Pro­jek­ta, en de Su­ri­naam­se Ver­e­ni­ging van Ac­coun­tants. De mi­ni-mas­ter­clas­ses zijn één­daag­se trai­nin­gen om deel­ne­mers de ba­sis­ken­nis bij te bren­gen van en­ke­le raam­wer­ken (zo­als men­sen­rech­ten, de­mo­cra­tie, goed be­stuur) en prak­ti­sche hand­vat­ten die bij­dra­gen aan het vor­men en vorm­ge­ven van ge­fun­deer­de opi­nies. De trai­nin­gen wor­den ver­zorgd door Pro­jek­ta.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.