10 no­vem­ber: In­ter­na­ti­o­na­le Dag van de We­ten­schap

Times of Suriname - - BINNENLAND -

De Ver­e­nig­de Na­ties (VN) vin­den ook we­ten­schap be­lang­rijk. Re­den ge­noeg om 10 no­vem­ber tot World Scien­ce Day uit te roe­pen. En dan met de fo­cus op vre­de en ont­wik­ke­ling ui­ter­aard. De UNESCO heeft de dag in 2001 uit­ge­roe­pen om het be­lang van we­ten­schap te on­der­stre­pen. Ook vindt de VN het nood­za­ke­lijk dat de kloof tus­sen we­ten­schap en maat­schap­pij klei­ner moet. Met de­ze dag wil­len ze dat ver­min­de­ren.

Het doel van de We­reld­dag van de We­ten­schap is be­doeld voor vre­de en ont­wik­ke­ling om de in­zet van de we­ten­schap voor vre­de en ont­wik­ke­ling en een ver­ant­woord ge­bruik van de we­ten­schap ten ba­te van de sa­men­le­ving te be­na­druk­ken. De We­reld­dag van de We­ten­schap voor vre­de en ont­wik­ke­ling richt zich ook op het ver­ho­gen van het pu­blie­ke be­wust­zijn van het be­lang van we­ten­schap en om de kloof tus­sen we­ten­schap en sa­men­le­ving te over­brug­gen.

We­ten­schap is zo­wel sys­te­ma­tisch ver­kre­gen en ge­or­den­de ob­jec­tie­ve men­se­lij­ke ken­nis, als het pro­ces van ken­nis­ver­wer­ving en de ge­meen­schap waar­in de­ze ken­nis wordt ver­gaard. De­ze ge­meen­schap heeft haar ei­gen we­ten­schap­pe­lij­ke me­tho­des en con­ven­ties. We­ten­schap en tech­no­lo­gie zijn be­lang­rij­ke ele­men­ten van de mo­der­ne ge­ïn­du­stri­a­li­seer­de sa­men­le­ving. Men on­der­scheidt vaak fun­da­men­te­le we­ten­schap, die streeft naar fun­da­men­te­le ken­nis en be­grip van de wer­ke­lijk­heid van toe­ge­pas­te we­ten­schap die na­druk­ke­lijk is ge­richt op toe­pas­sing van ken­nis en be­ïn­vloe­ding van de wer­ke­lijk­heid.

Er be­staan ver­schil­len­de be­te­ke­nis­sen en in­ter­pre­ta­ties van we­ten­schap. In het da­ge­lijk­se le­ven gaat het ech­ter meest­al om twee be­te­ke­nis­sen: het we­ten over of ken­nis van iets (‘hij of zij heeft geen we­ten­schap van wat er vroe­ger is ge­beurd’). Het sys­te­ma­tisch ge­or­den­de ge­heel van het we­ten en van de re­gels, wet­ma­tig­he­den, the­o­rie­ën, hy­po­the­ses en sys­te­men waar­mee ver­de­re ken­nis ver­kre­gen kan wor­den, vaak ge­kop­peld aan een spe­ci­aal vak­ge­bied en de be­oe­fe­naars hier­van. In de we­ten­schap­pe­lij­ke -aca­de­mi­sche- be­roeps­prak­tijk ziet men de we­ten­schap als een on­der­deel van de maat­schap­pij dat zich ten doel heeft ge­steld ken­nis te ver­ga­ren. Dit on­der­deel heeft een heel ei­gen ka­rak­ter, en de be­oe­fe­ning er­van is on­der­wor­pen aan ei­gen wet­ten, me­tho­den en con­ven­ties. In de­ze prak­tijk wor­den met het be­grip we­ten­schap ver­schil­len­de za­ken aan­ge­duid.

Bij we­ten­schap gaat het om op­zet­te­lijk en doel­ge­richt on­der­zoek en ver­wer­ving van ken­nis op een be­paald ter­rein of vak­ge­bied of vak­we­ten­schap. De­ze vorm heeft in de wes­ter­se we­reld sinds Pla­to maar voor­al in de loop van de Mid­del­eeu­wen een ge­ïn­sti­tu­ti­o­na­li­seer­de vorm ge­kre­gen in aca­de­mies of uni­ver­si­tei­ten en in spe­ci­a­le on­der­zoeks­in­sti­tu­ten of -la­bo­ra­to­ria.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.