10 no­vem­ber: Dag van Re­spect

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een we­reld zon­der re­spect is niet leef­baar. Re­spect ver­dient dan ook aan­dacht en in­zet van ie­der­een. El­ke twee­de don­der­dag van no­vem­ber is het de Dag van Re­spect. Dit jaar valt de dag op 10 no­vem­ber. De Dag van Re­spect be­staat sinds 2006 en is een vast on­der­deel in veel school­pro­gram­ma’s. Op de­ze dag wor­den kin­de­ren en jon­ge­ren ge­ïn­spi­reerd en ge­sti­mu­leerd om in hun da­ge­lijks le­ven re­spect te her­ken­nen, te waar­de­ren en te ge­brui­ken. Het the­ma dit jaar is: ‘Jij maakt het ver­schil’.

Waar­om een Dag van Re­spect? Re­spect is es­sen­ti­eel voor el­kaar, de sa­men­le­ving en voor de na­tuur en het mi­li­eu. Door res­pect­vol met ie­mand om te gaan, laat je blij­ken dat je ie­mand ac­cep­teert en waar­deert zo­als hij of zij is, on­danks de ver­schil­len die er tus­sen jul­lie be­staan. Door met re­spect met men­sen om te gaan, voor­kom je dis­cri­mi­na­tie en krijg je er re­spect voor te­rug.

In de sa­men­le­ving zijn nor­men en waar­den erg be­lang­rijk. Dit zijn ge­schre­ven of on­ge­schre­ven re­gels die er on­der an­de­re voor zor­gen dat re­spect voor el­kaar en het mi­li­eu ge­hand­haafd blij­ven. Re­spect voor de­ze re­gels is van be­lang. Kijk naar de aar­de; de­ze kan ook wel wat re­spect ge­brui­ken! Als we ver­der kij­ken dan ons neus lang is, is te be­grij­pen dat als er niet zorg­vul­dig met de aar­de wordt om­ge­gaan, dit gro­te con­se­quen­ties heeft voor ons en de ko­men­de ge­ne­ra­ties. Hier kan na­tuur­lijk iets aan ge­daan wor­den, zo­als be­ter om­sprin­gen met het mi­li­eu. Neem bij­voor­beeld de fiets in plaats van de au­to, laat de kraan niet te lang lo­pen en gooi kauw­gom en blik­jes net­jes in de prul­len­bak. Re­spect is dus een heel breed be­grip en is van groot be­lang voor de maat­schap­pij. Geen won­der dat er een spe­ci­a­le dag is uit­ge­roe­pen tot De dag van Re­spect, om op de­ze ma­nier eens ex­tra aan­dacht te schen­ken aan dit be­lang­rij­ke on­der­deel van de sa­men­le­ving. Voor­al op scho­len wor­den dan les­sen er­aan be­steed, maar voor de rest van de sa­men­le­ving kan een les­je re­spect ook ze­ker geen kwaad! De­ze heeft tot doel om de ver­schil­len en over­een­kom­sten in res­pect­be­le­ving be­spreek­baar te ma­ken. (Bron: www. Tallsay.com/ www.iday.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.