Zor­gen om koers Trump met NAVO

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

DEN HAAG - Wat voor pre­si­dent wordt Do­nald Trump? Het is de on­ze­ker­heid over de­ze vraag die de re­ac­ties in po­li­tiek Den Haag be­pa­len over de uit­ver­kie­zing van de nieu­we pre­si­dent van de Ver­e­nig­de Sta­ten.

“We zul­len hem be­oor­de­len op zijn da­den”, zegt mi­nis­ter Koen­ders (Bui­ten­land­se Za­ken). “Trump heeft tij­dens de cam­pag­ne uit­spra­ken ge­daan die haaks staan op hoe wij on­ze sa­men­le­ving en we­reld­or­de graag zien, bij­voor­beeld over de NAVO, de re­la­tie met Rus­land en Eu­ro­pa en over be­vol­kings­groe­pen.” “De­al with it”, is de bood­schap van VVD-ka­mer­lid Ten Broe­ke. “Voor Ne­der­lan­ders zijn twee din­gen van be­lang: Trumps af­keer van han­dels­ver­dra­gen als TTIP en zijn ‘com­mit­ment’ aan de NAVO. Wat dat be­treft is de uit­ver­kie­zing van Trump een ‘wa­ke up call’ voor Ne­der­land en Eu­ro­pa dat we veel meer voor on­ze ei­gen vei­lig­heid moe­ten zor­gen.”

“Maar dat is pre­cies het punt”, zegt PvdA-Ka­mer­lid Ser­vaes. “Trump heeft het be­lang van de NAVO enorm ge­re­la­ti­veerd. Dat is slecht. Maar waar hij pre­cies voor staat, is on­dui­de­lijk. Ook dat is slecht. Het laat­ste wat we kun­nen ge­brui­ken is on­dui­de­lijk­heid over de rol van de VS in de we­reld. Mijn bood­schap aan Trump is dan ook: houd vast aan on­ze ge­meen­schap­pe­lij­ke waar­den en maak snel dui­de­lijk wel­ke koers je vaart.”

D66-lei­der Pechtold zich rond­uit be­roerd voelt door de over­win­ning van Trump. “Dit is erg, erg slecht nieuws voor Ne­der­land en Eu­ro­pa. Trump heeft zich ge­keerd te­gen de NAVO en wil Eu­ro­pa niet mi­li­tair meer steu­nen zo­als al­le voor­gaan­de pre­si­den­ten heb­ben ge­daan sinds hal­ver­we­ge de vo­ri­ge eeuw.” Ook zijn sym­pa­thie voor de Rus­si­sche pre­si­dent Poe­tin baart Pechtold zor­gen. “Poe­tin zal dit ze­ker vie­ren als een over­win­ning en in Oost-Eu­roa en in Sy­rië zijn macht pro­be­ren te ver­gro­ten.”

Vol­gens CDA-Ka­mer­lid Omt­zigt zijn de ko­men­de da­gen cru­ci­aal. “De ko­men­de da­gen gaat Trump vijf­dui­zend men­sen be­noe­men. Dan we­ten we ei­gen­lijk pas wel­ke kant het op­gaat. Ik ben be­nieuwd wat hij gaat doen. dat weet na­me­lijk nie­mand.” PVV-lei­der Wil­ders re­a­geert ju­be­lend. “Een his­to­ri­sche over­win­ning! Een re­vo­lu­tie”, zo laat hij via Twit­ter we­ten. “Ook wij zul­len ons land te­rug­ge­ven aan de Ne­der­lan­ders.”

Vol­gens frac­tie­lei­der Se­gers van de Chris­tenU­nie is Trumps groot­ste op­ga­ve nu het over­brug­gen van de te­gen­stel­lin­gen die hij­zelf heeft ge­cre­ëerd. “Als een van Ame­ri­ka’s bond­ge­no­ten zal Ne­der­land ook met de­ze pre­si­dent moe­ten blij­ven sa­men­wer­ken om op te ko­men voor on­ze ei­gen vrij­heid en die van zo­veel an­de­ren in de we­reld die hun hoop op de wes­ter­se we­reld heb­ben ge­ves­tigd.”

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.