Do­de­lijk mo­tor­on­ge­luk bij Ven­lo

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

WACHTENDONK - Vlak­bij de grens van Ven­lo op de A40 rich­ting Dort­mund, bij de Duit­se plaats Wachtendonk, is een mo­tor­rij­der op gru­we­lij­ke wij­ze om het le­ven ge­ko­men. Het on­ge­luk ge­beur­de dins­dag­avond rond 22.00 uur. Dat meldt de Duit­se po­li­tie aan De Te­le­graaf. Het slacht­of­fer is nog niet ge­ï­den­ti­fi­ceerd, maar het gaat om een man. De mo­tor­rij­der botste op de vracht­wa­gen met aan­han­ger ter­wijl de­ze stil­stond op de vlucht­strook. Vol­gens de po­li­tie in Düs­sel­dorf was de vracht­wa­gen­chauf­feur van 40 jaar in de ca­bi­ne van zijn truck aan­we­zig tij­dens het on­ge­val. Te­gen 22.00 uur zag de chauf­feur iets vreemds aan de ach­ter­zij­de van zijn vracht­wa­gen, kort daar­na vloog de aan­han­ger in brand.

De har­de klap ver­oor­zaak­te een barst in de si­lotank van de vracht­wa­gen, waar­door een la­ding gra­nu­laat weg­lek­te. Dat meldt 1Lim­burg. Op de snel­weg ont­stond daar­bij een vuur­zee. De mo­tor­rij­der werd be­dol­ven on­der het smel­ten­de gra­nu­laat dat daar­na stol­de. Aan de ach­ter­zij­de van de aan­han­ger von­den agen­ten het lijk van een man en on­der­de­len van een mo­tor­fiets. Door het on­ge­luk was de A40 van­uit Ven­lo in de rich­ting Duis­burg lan­ge tijd af­ge­slo­ten. De po­li­tie doet nog on­der­zoek naar de iden­ti­teit van het slacht­of­fer en de om­stan­dig­he­den van het on­ge­luk. Hoe het gra­nu­laat pre­cies vlam kon vat­ten is ook nog niet dui­de­lijk. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.