Zorg­bud­dy moet pa­ti­ënt door me­disch dool­hof sle­pen

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - Het CDA wil de zorg­bud­dy lan­de­lijk in­voe­ren, een vrij­wil­li­ger met een spe­ci­a­le op­lei­ding die ern­sti­ge zie­ken helpt en be­ge­leidt als ze door de me­di­sche mo­len gaan. Ook de Pa­ti­ën­ten­fe­de­ra­tie ziet hier wel brood in.

Bud­dy’s zijn er om pa­ti­ën­ten bij te staan in de emo­ti­o­ne­le acht­baan die ze on­der­gaan ge­du­ren­de hun ziek­te­pro­ces. Maar ook bij prak­ti­sche za­ken kan de on­der­steu­ner in­sprin­gen. Zo zal de­ze vrij­wil­li­ger de pa­ti­ënt be­ge­lei­den bij het be­zoe­ken van art­sen en spe­ci­a­lis­ten, maar ook ont­span­nen­de ac­ti­vi­tei­ten on­der­ne­men met de zie­ke.

“Je kunt in zo’n zwa­re pe­ri­o­de heel goed ie­mand ge­brui­ken die het zorg­dool­hof snapt”, al­dus CDA-Ka­mer­lid Han­ke Bruins Slot. “Mi­nis­ter Schip­pers moet, sa­men met de pa­ti­ën­ten­or­ga­ni­sa­ties, kij­ken of zo’n zorg­bud­dy in de zie­ken­huis­zorg lan­de­lijk kan wor­den ge­re­geld. Ze­ker nu steeds meer men­sen ou­der wor­den en (chro­ni­sche) ziek­ten krij­gen.”

Uit on­der­zoek blijkt vol­gens Bruins Slot dat veel men­sen niet be­grij­pen hoe de ge­zond­heids­zorg in el­kaar zit of wat de in­for­ma­tie be­te­kent die ze over hun ziek­te of ge­zond­heid ont­van­gen. Een Eu­ro­pe­se stu­die komt zelfs uit op een schat­ting 29 pro­cent van de Ne­der­lan­ders, in to­taal 5 mil­joen men­sen.

Het idee van de bud­dy in de zie­ken­huis­zorg is ove­ri­gens niet nieuw: al in 2015 liep er een pro­ject in de om­ge­ving van Rot­ter­dam, in sa­men­wer­king met de Eras­mus Uni­ver­si­teit. Een lan­de­lij­ke uit­rol kwam nooit van de grond. Nu be­staan zul­ke bud­dy­pro­jec­ten her en der in het land, maar ze zijn vaak ziel­to­gend. “Hoe gaan we het zo van de grond trek­ken dat ie­der­een er ge­bruik van kan ma­ken, dat is de vraag”, zegt een woord­voer­der van de Pa­ti­ën­ten­fe­de­ra­tie. “Ie­der­een heeft recht op een on­af­han­ke­lijk zor­gon­der­steu­ner, die kan hel­pen bij het keu­ken­ta­fel­ge­sprek voor thuis­zorg. Maar die­zelf­de per­soon moet ook mee kun­nen gaan naar het zie­ken­huis of ver­pleeg­huis. Als het de laat­ste daad van dit ka­bi­net is om zul­ke on­der­steu­ning lan­de­lijk te re­ge­len, zeg­gen wij geen nee.”

Het geld voor de lan­de­lij­ke op­lei­ding van bud­dy’s kan wat het CDA be­treft ko­men uit het pre­ven­tie­pot­je. Mi­nis­ter Schip­pers maak­te vo­ri­ge week nog be­kend dat de ko­men­de vijf jaar 21,9 mil­joen eu­ro ex­tra be­schik­baar komt voor dat doel. De Twee­de Ka­mer sprak gis­te­ren over de zorg­be­gro­ting. (AD/ fo­to: bn­de­stem.nl)

Bud­dy’s zijn er om pa­ti­ën­ten bij te staan in de emo­ti­o­ne­le acht­baan die ze on­der­gaan ge­du­ren­de hun ziek­te­pro­ces.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.