Steeds meer oor­logs­slacht­of­fers her­be­gra­ven

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

SOESTERBERG - Steeds meer mi­li­tai­ren en bur­gers die om­kwa­men in de Twee­de We­reld­oor­log krij­gen een her­be­gra­fe­nis op de ere­vel­den op de Greb­be­berg en in Loe­nen. Dat ge­beurt op ver­zoek van na­be­staan­den, die wil­len dat het oor­logs­slacht­of­fer een blij­ven­de rust­plaats krijgt.

Dat zei lui­te­nant Geert Jon­ker van de Ber­gings- en Iden­ti­fi­ca­tie­dienst Ko­nink­lij­ke Land­macht (BIDKL) gis­te­ren. De dienst ver­zorgt de her­be­gra­fe­nis­sen op de ere­vel­den. Van­daag wor­den kor­po­raal Ma­ri­nus de Wit en sol­daat Pie­ter Saar­loos her­be­gra­ven op het mi­li­tair ere­veld Greb­be­berg in Rhe­nen. Zij kwa­men in de mei­da­gen van 1940 om het le­ven. Ma­ri­nus de Wit lag be­gra­ven in Dru­nen en Pie­ter Saar­loos in Din­teloord. Mi­li­tai­ren en bur­gers die voor dap­per­heid zijn on­der­schei­den wor­den met mi­li­tai­re eer naar hun rust­plaats be­ge­leid.

Vol­gens Jon­ker zijn er twee re­de­nen dat er steeds meer her­be­gra­fe­nis­sen op de ere­vel­den zijn: “Lang­za­mer­hand heb­ben veel ge­val­le­nen uit de Twee­de Oor­log geen naas­te fa­mi­lie meer. De laat­ste af­stam­me­lin­gen zijn nu zelf oud. De mees­ten wil­len graag dat hun oor­logs­held ook als zij er niet meer zijn in een net ver­zorgd graf ligt. De Oor­logs­gra­ven­stich­ting zorgt daar als be­heer­der van de ere­vel­den voor. De an­de­re re­den is meest­al dat een ge­meen­te een ver­want op­spoort om­dat er plan­nen zijn gra­ven te gaan rui­men. Die ver­wan­ten kun­nen dan ook ver­zoe­ken om een plek op het ere­veld.” Op de Greb­be­berg lig­gen al­leen mi­li­tai­re oor­logs­slacht­of­fers uit de mei­da­gen van 1940. Op het ere­veld in Loe­nen bij Apel­doorn lig­gen an­de­re Ne­der­land­se mi­li­tai­re oor­logs­slacht­of­fers en bur­gers die in oor­lo­gen om­kwa­men. Sinds de ja­ren tach­tig van de vo­ri­ge eeuw rus­ten hier be­hal­ve slacht­of­fers van de Twee­de We­reld­oor­log ook ge­sneu­vel­den uit an­de­re oor­lo­gen. De rust­plaat­sen op bei­de ere­vel­den zijn rijks­gra­ven, die niet ge­ruimd mo­gen wor­den. Op de Greb­be­berg zijn nu ruim 850 gra­ven en in Loe­nen lig­gen bij­na vier­dui­zend men­sen. Vol­gens de BIDKL zijn er nog on­ge­veer zes­dui­zend ge­val­le­nen die voor een her­be­gra­fe­nis in aan­mer­king ko­men. (De Te­le­graaf/ fo­to: ne­der­land­sekrijgs­macht.nl)

Het mi­li­tair ere­veld Greb­be­berg.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.