Bu­ren­ru­zie in Leer­sum kost 80-ja­ri­ge drie ton

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

UTRECHT - De bu­ren van een tach­tig­ja­ri­ge man uit Leer­sum mo­gen een dwang­som van 300.000 eu­ro op­ei­sen we­gens over­tre­ding van een rech­ter­lijk von­nis in een sle­pend bu­ren­con­flict. De ge­plaag­de bu­ren heb­ben recht­ma­tig be­slag ge­legd op de wo­ning van de man, met wie ze al vijf­tien jaar in on­min le­ven. Dat be­paal­de de voor­zie­nin­gen­rech­ter van de recht­bank Mid­den-Ne­der­land gis­te­ren, na­dat was ge­ble­ken dat de man op­nieuw twee­maal ten on­rech­te het erf van zijn op­po­nen­ten had be­tre­den. De man kreeg in 2009 een ver­bod om daar nog lan­ger te ko­men. Na een reeks in­ci­den­ten werd dat ver­bod in 2010 uit­ge­breid met een een­ma­li­ge dwang­som van drie ton, be­doeld voor een vol­doen­de af­schrik­wek­ken­de wer­king en on­om­keer­ba­re ge­vol­gen bij over­tre­ding.

De man, die lo­kaal be­kend­staat als het ‘Mon­ster van Leer­sum’, eis­te dat, dat von­nis niet mocht wor­den uit­ge­voerd. Vol­gens de rech­ter hoeft er niet aan ge­twij­feld te wor­den dat de man op 31 maart en 4 april 2016 op het erf van zijn bu­ren is ge­weest. De eer­ste keer ver­niel­de hij daar een au­to en de twee­de keer was hij naar ei­gen zeg­gen op zoek naar zijn hond. On­der meer film­beel­den heb­ben dat uit­ge­we­zen. De be­jaar­de Leer­sum­mer noem­de de ge­dwon­gen ver­koop van de wo­ning dis­pro­por­ti­o­neel. Hij zou de wo­ning in vrije ver­koop voor 650.000 eu­ro kun­nen ver­ko­pen, maar bij een exe­cu­tie­ver­koop zou de vei­ling­waar­de niet meer dan 425.000 eu­ro be­dra­gen. In­clu­sief de dwang­som zou hij er 525.000 eu­ro bij in­schie­ten, be­toog­de hij. De rech­ter wees die be­zwa­ren van de hand. De man be­schikt im­mers ook over an­de­re ver­mo­gens­be­stand­de­len en heeft slechts een hy­po­theek van 800 eu­ro op het huis. De ge­dwon­gen ver­koop was bo­ven­dien ‘voor­zien­baar’. De rech­ter zegt niet be­voegd te zijn de dwang­som te ma­ti­gen.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.