Sha­ne McMa­hon toe­ge­voegd aan Team Smack­down

Times of Suriname - - SPORT -

WWE - Sha­ne McMa­hon heeft een heel gro­te ver­an­de­ring ge­bracht in de WWE Sur­vi­vor Se­ries, die op 20 no­vem­ber zal plaats­vin­den. Dins­dag heeft hij be­kend­ge­maakt dat hij de ge­bles­seer­de Ba­ron Cor­bin zal ver­van­gen. McMa­hon zal nu sa­men met WWE World Cham­pi­on AJ Sty­les, Dean Am­bro­se, Bray Wy­att en Ran­dy Or­ton Team Smack­down vor­men.

Eer­der op de dag raak­te Cor­bin ge­bles­seerd en ge­ne­ral ma­na­ger Da­niel Bry­an moest op zoek gaan naar een ver­van­ger. Cor­bin raak­te ge­bles­seerd in de wed­strijd te­gen Ka­lis­to. Bry­an had de mo­ge­lijk­heid te kie­zen voor Lu­ke Har­per, Apol­lo Crews, Ka­lis­to en The Miz.

Aan het ein­de van Smack­down ont­stond een ge­vecht tus­sen Wy­att, Or­ton en Am­bro­se, ter­wijl AJ Sty­les een af­wach­ten­de hou­ding aan­nam. McMa­hon ren­de de ring in om het ge­vecht te stop­pen. Hier­op maak­te Bry­an be­kend dat McMa­hon de ver­van­ger is. De­ze vijf wor­ste­laars zul­len het op 20 no­vem­ber op­ne­men te­gen Team Raw dat be­staat uit: WWE Uni­ver­sal Cham­pi­on Ke­vin Owens, Chris Je­ri­cho, Seth Rol­lins, WWE Uni­ted Sta­tes Cham­pi­on Ro­man Reigns en Braun Strow­man. Ver­der maak­te Bry­an be­kend dat Ja­mes Ells­worth de of­fi­ci­ë­le mas­cot­te van Team Smack­down is. Ook is be­kend dat Sa­mi Zayn van Raw zich heeft op­ge­ge­ven om voor het In­ter­con­ti­nen­tal Cham­pi­ons­hip te vech­ten. Kam­pi­oen Dolph Zig­g­ler van Smack­down heeft een open chal­len­ge ge­daan en Zayn heeft het ge­ac­cep­teerd. Los hier­van zal ook het Crus­er­weight Cham­pi­ons­hip van Brain Ken­d­rick op het spel wor­den ge­zet. Ken­d­rick zal het op­ne­men te­gen Ka­lis­to. Als Ka­lis­to de wed­strijd wint, zal de he­le Crui­ser­weight-di­vi­sie van Raw ver­hui­zen naar Smack­down.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.