Baas Rus­sisch olym­pisch co­mi­té pleit voor min­der me­di­sche at­tes­ten

Times of Suriname - - SPORT -

OLYMPISCHE SPE­LEN Alexan­der Zhuk­ov, de uit­tre­dend voor­zit­ter van het Rus­sisch olym­pisch co­mi­té (ROC), vindt dat de re­gels rond­om me­di­sche at­tes­ten moe­ten wor­den aan­ge­past om­dat nu te veel spor­ters er ge­bruik van ma­ken.

“Het is com­ple­te on­zin dat at­le­ten met een se­ri­eu­ze - en soms zelfs chro­ni­sche - ziek­te olym­pisch kam­pi­oen kun­nen wor­den door mid­de­len te ne­men die ver­bo­den zijn voor an­de­re at­le­ten”, al­dus Zhuk­ov te­gen het In­ter­na­ti­o­naal Olym­pisch Co­mi­té (IOC) in een speech die woens­dag is vrij­ge­ge­ven.

Me­di­sche at­tes­ten, of TUE’s, zijn al eni­ge tijd in het nieuws om­dat het hac­kers­col­lec­tief Fan­cy Be­ars in de af­ge­lo­pen maan­den de ver­trou­we­lij­ke me­di­sche ge­ge­vens van tal­lo­ze top­spor­ters heeft ge­lekt.

Vol­gens we­rel­dan­ti­do­ping­bu­reau WADA is het lek­ken het werk van Rus­si­sche cy­ber­spi­on­nen die zo wraak wil­len ne­men voor de rap­por­ten die een door de Staat ge­steund do­ping­sys­teem in Rus­land bloot­leg­den en die leid­den tot mas­sa­le schor­sin­gen van Rus­si­sche spor­ters.

Zhuk­ov, die bin­nen­kort zal ver­trek­ken als ROC­voor­zit­ter, ging in Lausan­ne niet in op die be­schul­di­gin­gen. Hij maak­te wel dui­de­lijk dat hij vindt dat het sys­teem van me­di­sche at­tes­ten niet meer vol­doet. “Het aan­vra­gen van me­di­sche at­tes­ten wordt steeds ge­wo­ner”, zei de Rus. “Bin­nen­kort is het een uit­zon­de­ring dat er ge­zon­de spor­ters mee­doen aan een wed­strijd. Moe­ten we dat echt ac­cep­te­ren?”

Zhuk­ov her­haal­de bij het IOC nog­maals het Rus­si­sche stand­punt dat er geen door de Staat ge­steund do­ping­sys­teem in Rus­land is of was. Ook be­kri­ti­seer­de hij de maat­re­ge­len die het WADA heeft ge­no­men sinds het uit­ko­men van het zeer kri­ti­sche rap­port over Rus­land.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.