In­schrijf­pe­ri­o­de jeugd­com­pe­ti­tie SVB open

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL – De in­schrijf­pe­ri­o­de voor de jeugd­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Voetbal Bond (SVB) gaat bin­nen­kort open. Ver­e­ni­gin­gen die mee wil­len doen in de U-20-, U-17- en U-15-klas­se mo­gen zich za­ter­dag aan­mel­den op het kan­toor van de SVB en voor ver­e­ni­gin­gen die uit wil­len ko­men in de U-13, U-11-, U-9 en U-7klas­se mo­gen dat maan­dag doen. Dins­dag is er voor de clubs nog een kans om zich aan te mel­den voor de jeugd­com­pe­ti­tie, maar hier­na sluit de in­schrijf­pe­ri­o­de.

Glenn Lin­ger, ma­na­ger van de jeugd­com­pe­ti­tie, ver­wacht in el­ke klas­se het­zelf­de aan­tal ver­e­ni­gin­gen als vo­rig sei­zoen. Hij denkt dat en­ke­le klas­sen zelfs meer ver­e­ni­gin­gen zul­len heb­ben dan vo­rig sei­zoen, maar dit kan hij nog niet be­ves­ti­gen. Hij hoopt dat de ver­e­ni­gin­gen zich op tijd aan­mel­den, zo­dat de in­schrij­vin­gen vlot ver­lo­pen. Lin­ger geeft ver­der aan dat het be­stuur mikt op 19 no­vem­ber om een aan­vang te ma­ken met de jeugd­com­pe­ti­tie. Vo­rig sei­zoen be­stond de U-7-klas­se uit de ver­e­ni­gin­gen: Blue OASE, Trans­vaal, Puwa Na­ni, OASE, AC Puwa Na­ni en AC Ado­nai. In de U-9-klas­se za­ten: Puwa Na­ni, OASE, Trans­vaal, Anu­bis War­ri­or, AC Ado­nai en Blue OASE. De U-11-klas­se be­stond uit: Trans­vaal, OASE, Leo Vic­tor, Puwa Na­ni, De Rest, Anu­bis War­ri­or, AC Ado­nai en Per­kash. Voor­waarts, OASE, Puwa Na­ni, Ro­bin­hood, Trans­vaal, ABSO, Leo Vic­tor en AC Puwa Na­ni maak­ten de U-13-klas­se uit. De U-15-klas­se be­stond uit: Ro­bin­hood, Trans­vaal, Leo Vic­tor, In­ter Moen­go Tapoe (IMT), TAS, OASE, Puwa Na­ni en Voor­waarts. In de U-17-klas­se za­ten: Ro­bin­hood, OASE, Trans­vaal, IMT, Leo Vic­tor, Wal­king Boyz Com­pa­ny (WBC), Ex­cel­si­or, Voor­waarts, Puwa Na­ni, Re­al Dijk­veld, SNL en De Rest. In de U-20-klas­se na­men Ro­bin­hood, Leo Vic­tor, Voor­waarts, Trans­vaal, IMT, WBC, SNL, Ex­cel­si­or, Bo­ma Star, Tak­dier Boys, A Co­conut en Bo­to­p­asie het te­gen el­kaar op.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.