Na­tio krijgt SRD 10.000 per spe­ler bij winst op Ja­mai­ca

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Op de schou­ders van de na­ti­o­na­le se­lec­tie rust een ex­tra gro­te ver­ant­woor­de­lijk­heid, daar Su­ri­na­me een wed­strijd ver­wij­derd is van kwa­li­fi­ca­tie voor de Gol­den Cup. Als ex­tra mo­ti­va­tie heeft de Su­ri­naam­se over­heid SRD 10.000 per spe­ler ge­re­ser­veerd. Ook coach Ro­ber­to Go­de­ken en as­sis­tent-coach Wer­ner Black­son zul­len bij winst van de­ze be­lang­rij­ke wed­strijd dit be­drag ont­van­gen.

Mi­nis­ter Fai­zal Ab­doel­gafoer deed na­mens pre­si­dent De­si Bou­ter­se de­ze on­ver­wach­te me­de­de­ling dins­dag aan de tech­ni­sche staf en de spe­lers op het Mi­nis­te­rie van Sport- en Jeugd­za­ken. “Ik weet pre­cies wat voor ver­ant­woor­de­lijk­heid rust op jul­lie schou­ders. Wer­ken aan uit­da­gin­gen en voor­al ook pri­o­ri­tei­ten stel­len, maakt dat het al­tijd hard wer­ken is voor de Su­ri­naam­se sport tij­dens de ver­ga­de­rin­gen van de Raad van Mi­nis­ters. De over­heid is het er met mij eens dat wij on­ze spe­lers de­ze ex­tra mo­ti­va­tie moe­ten ge­ven, zo­dat wij kun­nen wer­ken om in 2017 de Gol­den Cup naar Su­ri­na­me te bren­gen”, zei de mi­nis­ter. Van het mi­nis­te­rie kre­gen de spe­lers elk een voetbal, die zij door de be­winds­man heb­ben la­ten sig­ne­ren. Aan­voer­der Gil­ber­to Eind gaf aan heel blij te zijn met de uit­no­di­ging van de mi­nis­ter. Vol­gens hem voelt het voor de spe­lers goed aan te we­ten dat het mi­nis­te­rie be­last met sport steeds weer ach­ter hen staat. De wed­strijd te­gen Ja­mai­ca wordt op 13 no­vem­ber ge­speeld. Voor het Su­ri­naam­se pu­bliek zal de wed­strijd li­ve te vol­gen zijn op ATV en voor het luis­te­rend pu­bliek li­ve op Ra­dio SRS.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.