The Li­ons wint in ho­ger be­roep

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL – The Li­ons heeft de zaak van Ser­vi­ro Ka­na­li in ho­ger be­roep ge­won­nen. The Li­ons ging in ho­ger be­roep, om­dat Ka­na­li voor vijf wed­strij­den was ge­schorst. Nu de zaak is ge­won­nen mag Ka­na­li mee­spe­len in de hoofd­klas­se play-offs van de Su­ri­naam­se Zaalvoetbal Bond (SZVB). Op 23 ok­to­ber nam The Li­ons het op te­gen Styx-KG in de der­de ron­de van de re­gu­lie­re com­pe­ti­tie van de hoofd­klas­se. The Li­ons was voor in de­ze wed­strijd en pro­beer­de de bal in de hoek te bren­gen, om de tijd te la­ten ver­strij­ken. De spe­lers van Styx-KG de­den al­les om weer aan de bal te ko­men, wat niet mak­ke­lijk aan toe ging. Scheids­rech­ter Wal­do De­bis­a­run floot voor een over­tre­ding, toen hij con­sta­teer­de dat za­ken niet op de juis­te ma­nier ver­lie­pen. Ka­na­li was ech­ter niet eens met de be­slis­sing van de scheids­rech­ter en haal­de ver­haal bij hem. Hij raak­te De­bis­a­run daar­bij aan, wat hem de ro­de kaart op­le­ver­de. Na de wed­strijd bood Ka­na­li zijn ver­ont­schul­di­gin­gen aan. Op grond van de rap­por­ta­ge van de scheids­rech­ter werd Ka­na­li ge­schorst voor vijf wed­strij­den en kreeg ook een boe­te. The Li­ons was niet eens met de­ze be­slis­sing en ging in ho­ger be­roep. Door­dat er ge­noeg be­wijs­ma­te­ri­aal was, is er in ho­ger be­roep een an­de­re uit­spraak ge­daan. Ka­na­li had al een wed­strijd ge­ze­ten, dus wordt de straf voor de res­te­ren­de vier wed­strij­den on­ge­daan ge­maakt. Ook zal The Li­ons zijn boe­te­geld te­rug­krij­gen van de SZVB.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.