Hrithik Roshan in ?

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Er werd flink ge­spe­cu­leerd dat Sal­man Khan de hoofd­rol­spe­ler gaat zijn in het ver­volg op de ac­tie thril­ler die ge­re­gis­seerd word door Ab­bas Mus­tan. Te­gen­woor­dig wordt ech­ter Hrithik Roshan aan het pro­ject gel­inkt. Vol­gens be­rich­ten van DNA In­dia, is het mo­ge­lijk dat Hrithik, Sal­man kan ver­slaan in ‘de strijd’ voor de hoofd­rol. Een bron ver­tel­de aan ver­slag­ge­vers, “Hrithik heeft nog vol­doen­de tijd om met het werk van Kr­rish 4 te

be­gin­nen. Ko­mend jaar in ja­nu­a­ri is hij klaar met Kaa­bil, dus het is mo­ge­lijk dat Ra­ce 3 zijn vol­gen­de film wordt.” Kaa­bil, die ge­re­gis­seerd

wordt oor San­jay Gup­ta en ge­pro­du­ceerd door zijn va­der Ra­kesh Roshan, is ge­pland voor een we­reld­wijd re­lea­se op 26 ja­nu­a­ri. De bron voeg­de er­aan toe, “Hrithik heeft veel tijd be­steed aan Mo­hen­jo Da­ro. En dit al­les was niet de moei­te waard, want hij deed het niet erg goed aan de kas­sa. Nu werkt hij aan een prach­ti­ge film Kaa­bil en is ge­reed om zijn vol­gen­de gro­te pro­ject te kie­zen.” Mo­hen­jo Da­ro is Hrithik’s eer­ste film na twee jaar. Zijn laat­ste was Bang Bang (2014), de re­ma­ke van Day, die Rs 180 cro­re ver­dien­de aan de box of­fi­ce.

En ter­wijl de suc­ces­sen van

Do­ba­ra (2011), Ag­neepath (2012) en (2013) niet ver­ge­ten mor­gen wor­den, werd Mo­hen­jo Da­ro ver­ge­le­ken met de twee flop­films van hem en Shrad­dha Kap­oor zegt dat ze naast het zin­gen van lied­jes ook zelf lied­jes schrijft. “Naast het zin­gen van lied­jes schrijf ik ook mijn ei­gen lied­jes. Ik heb dit nooit eer­der ge­zegd, maar ik schrijf nu al een tijd­je voor me­zelf. Ik schrijf mijn ei­gen tek­sten.” De 29-ja­ri­ge ac­tri­ce, die de num­mer Gal­liy­an en Ud­ja

zong voor haar ei­gen films, zingt graag lied­jes voor haar ei­gen films. Ze ziet zich­zelf niet om voor an­de­re ac­tri­ces te zin­gen. “Ik ben blij dat ik mag zin­gen voor me­zelf. Ik zie me­zelf niet zin­gen voor mijn col­le­ga’s, maar zeg nooit nooit.” Shrad­dha is bin­nen­kort te zien in de Bol­ly­wood­film Rock On 2.

Ze heeft een ge­wel­di­ge tijd ge­had tij­dens de op­na­mes. Nu heeft ze nog een wens. Ze zou graag in een film spe­len die ge­re­gis­seerd wordt door Farhan Akhtar.

is een van mijn fa­vo­rie­te films. Ook vond ik ge­wel­dig. Farhan is zeer ge­ta­len­teerd. Als ac­teur is hij zeer ge­pas­si­o­neerd. Dat is leuk om te zien.” Pu­rab Koh­li, Pra­chi De­sai en Ar­jun Ram­pal zijn ook in de­ze film, die ge­re­gis­seerd wordt door Shu­jaat Sau­da­gar. Hij is ge­pro­du­ceerd door Farhan en Ri­tesh Sidh­wa­ni, en met mu­ziek is van Shan­kar-Eh­s­aan-Loy. Rock On 2 staat ge­pland voor een re­lea­se op 11 no­vem­ber. (bol­ly­wood. nl/fo­to: pbs.twimg.com)

Knight and Zin­da­gi Na Mi­le­gi

Kr­rish

Ki­tes Gu­zaarish. (me­dia247.co.uk/fo­to: 41.me­dia.

tum­blr.com)

Ra­ce,

Re “Dil Chah­ta Hai

Laks­hya

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.