Bi­pas­ha Ba­su ont­kent zwan­ger­schaps­ge­ruch­ten

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Eer­der dit jaar ver­sche­nen veel be­rich­ten over het

hu­we­lijk van ac­teurs Bi­pas­ha Ba­su en Ka­ran

Singh Grover. Na de brui­loft werd het duo een fa­vo­riet van ve­len. On­langs haal­de Bi­pas­ha de

kran­ten­kop­pen om­dat ge­sug­ge­reerd werd dat ze in ver­wach­ting is. De ont­kent

de­ze rod­dels. In ge­sprek met een toon­aan­ge­vend en­ter­tain­ment­blad zei Bi­pas­ha dat ze de­ze be­rich­ten niet leuk vindt. “Ik wil dat men­sen res­pect­vol om­gaan met za­ken die be­trek­king heb­ben op on­ze pri­véle­ven. Het zijn be­lang­rij­ke be­slis­sin­gen in het le­ven, dus laat het over

aan ons. De ge­ruch­ten zijn ab­so­luut on­juist”, al­dus Bips. De praat­jes ont­ston­den na­dat het echt­paar ge­spot werd bij een be­zoek aan een gy­nae­co­loog. Er werd ook ge­meld dat zij re­gel­ma­tig de huis­arts be­zoekt. Fans van Bi­pas­ha en Ka­ran wa­ren in een fees­te­lij­ke stem­ming en fe­li­ci­teer­den het paar op so­ci­al

me­dia. De 37-ja­ri­ge ac­tri­ce wordt la­ter in de ko­mi­sche film Bhai Must Be Cra­zy ge­zien. Hij is een fa­mi­lie en­ter­tai­ner met ac­tie­se­quen­ties en vi­su­e­le ef­fec­ten (VFX). De film

wordt ge­pro­du­ceerd door oud-mi­nis­ter van Ha­ry­a­na, Gopal Goy­al Kan­da. Ge­zegd wordt dat hij een Hin­di ver­sie is van de su­per­hit film Gods Must Be Cra­zy. Pra­kash Raj, Su­nil Grover, Vi­zay Raaz, Su­nil Tha­pa en Wil­son Bikram Rai zij de hoofd­rol­spe­lers.

Alo­ne-ac­tri­ce

(mid-day.com/fo­to: ama­zonaws.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.