Ur­vas­hi Rau­te­la be­zoekt Sal­man re­gel­ma­tig

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Eer­der dit jaar werd ge­zegd dat su­per­ster Sal­man Khan in no­vem­ber met zijn Roe­meen­se vrien­din Lu­lia Van­tur gaat trou­wen. We zijn nu al in no­vem­ber, en er is geen te­ken van een op­han­den zijn­de hu­we­lijk. Het ziet er­naar uit dat het lief­des­le­ven van Sa­lu Bhai weer een ‘hot to­pic’ ge­wor­den is. Vol­gens een be­richt van een toon­aan­ge­vend dag­blad, brengt Ur­vas­hi Rau­te­la re­gel­ma­tig een be­zoek aan de Kick­ac­teur bij zijn Ga­laxy Apart­ments. Ge­zegd wordt dat er een ge­zel­li­ge re­la­tie tus­sen hen bloeit. Sal­man wordt al maan­den ver­bon­den met Lu­lia Van­tur. Maar, het lijkt er­op dat zij te­gen­woor­dig niet meer in zijn le­ven is. Tij­dens Di­wa­li van dit jaar, ging de fa­mi­lie van de su­per­ster naar Goa, maar Lu­lia was el­ders. Hier­na volg­de ge­ruch­ten dat het duo uit el­kaar ge­gaan is. Ge­sug­ge­reerd werd dat het Roe­meen­se mo­del en tv-pre­sen­ta­tri­ce boos was op Sal­man en be­sloot om te­rug naar Roe­me­nië te gaan. Nu het tus­sen de 22-ja­ri­ge Ur­vas­hi en Sa­lu klikt, den­ken ve­len dat de ‘break-up’ ge­ruch­ten waar zijn. Sal­man werkt met re­gis­seur Ka­bir Khan aan zijn vol­gen­de film Tu­be­light. Het is de der­de keer dat hij sa­men met de film­ma­ker werkt na het ge­ven van de hits Ek Tha Ti­ger en Ba­j­ran­gi Bha­ij­aan. De­ze film speelt af te­gen de ach­ter­grond van de In­do-Chi­na oor­log. Chi­ne­se ac­tri­ce Zhu Zhu is de hoofd­rol­speel­ster. De su­per­ster is mo­men­teel ook gast­heer van het tien­de sei­zoen van de re­a­li­ty tv-show Bigg Boss.(me­dia247.co.uk/ fo­to: desktop­wall­pa­pershd.in)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.