Eu­ronext ziet om­zet en winst­ge­vend­heid da­len

Times of Suriname - - ECONOMIE -

Kos­ten­be­spa­rin­gen

BRUSSEL - Eu­ronext heeft in het der­de kwar­taal van dit jaar op jaar­ba­sis min­der om­zet ge­boekt, af­ge­zet te­gen een zeer sterk der­de kwar­taal in 2015. Dit meld­de de beurs­uit­ba­ter gis­te­ren voor­beurs. “Eu­ronext er­vaart een uit­da­gen­de markt­om­ge­ving, zo­wel op het vlak van no­te­rin­gen als van han­del”, al­dus CEO Stép­ha­ne Bou­jnah. “Brexit is een on­ze­ke­re fac­tor en er is op jaar­ba­sis spra­ke van een ge­daal­de vo­la­ti­li­teit. Door scherp op de kos­ten te stu­ren heb­ben we het ope­ra­ti­o­neel re­sul­taat kun­nen on­der­steu­nen”, voeg­de de be­stuur­der toe. De om­zet daal­de in het der­de kwar­taal met 15,2 pro­cent van 133,0 mil­joen naar 112,8 mil­joen eu­ro. Eu­ronext schreef de af­na­me toe aan la­ge­re han­dels­vo­lu­mes en een da­ling van beurs­gan­gen en ac­qui­si­ties. Eu­ronext boek­te een ope­ra­ti­o­neel re­sul­taat (Ebit­da) van 61,3 mil­joen eu­ro, in ver­ge­lij­king met 77,1 mil­joen eu­ro in de­zelf­de pe­ri­o­de een jaar eer­der. De bij­be­ho­ren­de mar­ge kwam uit op 54,4 pro­cent. Vo­rig jaar was dit nog 58,0 pro­cent. De net­to­winst daal­de van 47,7 mil­joen naar 38,1 mil­joen eu­ro. Op 13 mei 2016 lan­ceer­de het con­cern zijn nieu­we stra­te­gi­sche plan “Agi­li­ty for Growth, wat zich ver­taal­de in een reeks nieu­we fi­nan­ci­ë­le doel­stel­lin­gen voor de pe­ri­o­de 2015 - 2019. Het pro­gram­ma moet in de­ze pe­ri­o­de re­sul­te­ren in 70 mil­joen eu­ro ex­tra om­zet­groei, waar­door de om­zet zou moe­ten stij­gen tot 575 mil­joen eu­ro in 2019. Tot nu toe is 11,4 mil­joen eu­ro aan ef­fi­cien­cy­maat­re­ge­len ge­re­a­li­seerd.

Het be­drijf re­kent voor 2016 op een om­zet­da­ling van cir­ca vijf pro­cent op jaar­ba­sis. Van de aan­ge­kon­dig­de plan­ning aan kos­ten­be­spa­rin­gen van 22 mil­joen denkt Eu­ronext dit jaar twee der­de te kun­nen re­a­li­se­ren. Uit­gaan­de van nor­ma­le pa­tro­nen door het jaar heen, voor­ziet het be­drijf een ho­ge­re Ebit­da-mar­ge in 2016 dan in 2015, toen de­ze uit­kwam op 54,7 pro­cent.

Het aan­deel Eu­ronext sloot dins­dag op een groen Dam­rak 0,2 pro­cent la­ger op 35,17 eu­ro.

(Beurs­dui­vel/fo­to: am­pli­fy­tra­ding.com) LON­DEN - Bur­ber­ry heeft in het eer­ste half­jaar van het ge­bro­ken boek­jaar 2017 een la­ge­re on­der­lig­gen­de om­zet ge­boekt. Dit meld­de het Brit­se con­cern voor luxe goe­de­ren gis­te­ren over het af­ge­lo­pen half­jaar, dat ein­dig­de op 30 sep­tem­ber, na­dat het be­drijf half ok­to­ber al met voor­lo­pi­ge cij­fers naar bui­ten was ge­ko­men.

CEO Chris­top­her Bai­ley zei in een toe­lich­ting op de cij­fers op sche­ma te lig­gen om de fi­nan­ci­ë­le doel­stel­lin­gen te ha­len.

De half­jaar­om­zet van Bur­ber­ry steeg ge­re­kend te­gen con­stan­te wis­sel­koer­sen met 5 pro­cent op jaar­ba­sis van 1.105 mil­joen naar 1.159 mil­joen Brit­se pond. De aan­ge­pas­te winst voort be­las­tin­gen kwam uit op 146 mil­joen pond, on­der­lig­gend een da­ling met 24 pro­cent. De net­to­winst daal­de tot 72,0 mil­joen pond. Vo­rig jaar was nog 119,5 mil­joen pond.

Het in­te­rim di­vi­dend ligt op 10,5 pen­ce per aan­deel Bur­ber­ry, een stij­ging met 3 pro­cent. Er wordt nog eens voor 50 mil­joen pond aan ei­gen aan­de­len in­ge­kocht, bo­ven­op het al lo­pen­de pro­gram­ma van 100 mil­joen Brit­se pond. Van het in­koop­pro­gram­ma is in­mid­dels 34 mil­joen pond ge­re­a­li­seerd.

Bij Re­tail en Groot­han­del is de ver­wach­ting dat op ba­sis van de va­lu­ta­koer­sen van 31 ok­to­ber de aan­ge­pas­te winst voor 125 mil­joen pond moet pro­fi­te­ren van de koers­ver­schil­len op jaar­ba­sis. Op ba­sis van de no­te­ring op 30 sep­tem­ber een stij­ging met 20 mil­joen pond.

Voor heel 2017 ligt de hoog­te van de te ple­gen in­ves­te­rin­gen op 130 mil­joen pond. Dat was eer­der 150 mil­joen pond.

Het aan­deel Bur­ber­ry sloot dins­dag op de beurs in Lon­den 0,8 pro­cent ho­ger op 14,81 pond. (Beurs­dui­vel/fo­to: bur­ber­ry­plc.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.