Carls­berg boekt min­der om­zet

Times of Suriname - - ECONOMIE -

KOPENHAGEN - Carls­berg Group heeft in het der­de kwar­taal van 2016 min­der om­zet ge­boekt dan een jaar eer­der als ge­volg van ne­ga­tie­ve wis­sel­koer­s­ef­fec­ten, maar ver­hoog­de wel de winst­ver­wach­ting op ba­sis van ster­ke vo­lu­me­groei in Rus­land, Oe­kra­ï­ne en In­dia. Dit maak­te de Deen­se bier­brou­wer gis­te­ren be­kend. De winst­ver­wach­ting ging om­hoog naar een au­to­no­me ope­ra­ti­o­ne­le winst­groei van on­ge­veer 5 pro­cent in 2016, waar eer­der werd ge­re­kend op een laag-en­kel­cij­fe­rig groei­per­cen­ta­ge. Ook ver­wacht het be­drijf zijn schul­den om­laag te bren­gen en min­der last te on­der­vin­den van ne­ga­tie­ve wis­sel­koer­sen.

Be­hal­ve de gun­sti­ge markt­ont­wik­ke­ling in Oost-Eu­ro­pa in het der­de kwar­taal wa­ren ook de snel­le­re re­sul­ta­ten van een re­or­ga­ni­sa­tie een re­den voor de be­te­re ver­wach­ting.

De om­zet van Carls­berg daal­de in het der­de kwar­taal met 4 pro­cent tot 17,5 mil­jard Deen­se kroon, voor­na­me­lijk als ge­volg van ne­ga­tie­ve wis­sel­koer­s­ef­fec­ten. Het vo­lu­me van het pre­mi­um merk Carls­berg steeg ech­ter met 7 pro­cent in het der­de kwar­taal, voor­al in Rus­land, Oe­kra­ï­ne en In­dia. Ook het merk Tu­b­org deed het met 10 pro­cent groei goed, voor­al in In­dia, Chi­na en Tur­kije. De au­to­no­me om­zet groei­de wel, maar re­la­tief traag, met 1 pro­cent. Carls­berg pro­fi­teer­de van een iets be­te­re prijs­mix, ter­wijl de vo­lu­mes vlak ble­ven. Over de eer­ste ne­gen maan­den van het jaar kwam de au­to­no­me om­zet­groei uit op 3 pro­cent. In West-Eu­ro­pa daal­de de om­zet in het der­de kwar­taal met 6 pro­cent waar­van 4 pro­cent au­to­noom, ver­oor­zaakt door la­ge­re vo­lu­mes en ne­ga­tie­ve va­lu­ta-ef­fec­ten. In Oost-Eu­ro­pa groei­de de om­zet met 5 pro­cent en au­to­noom zelfs met 16 pro­cent, pro­fi­te­rend van het war­me na­jaars­weer met vo­lu­me­groei van 10 pro­cent en een 5 pro­cent be­te­re prijs­mix.

In Azië daal­de de om­zet met 6 pro­cent, door een vo­lu­me­da­ling met 1 pro­cent en koer­s­ef­fec­ten, voor­al in Chi­na en Ma­lei­sië. De au­to­no­me om­zet groei­de ech­ter met 2 pro­cent dank­zij een be­te­re prijs­mix, voor­al om­dat er meer Tu­b­org bier­tjes wer­den ver­kocht.

(Beurs­dui­vel/fo­to: jo­hor­ti­mes.

com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.