Om­zet Ag­fa-Ge­vaert con­form ver­wach­ting on­der druk

Times of Suriname - - ECONOMIE -

MORTSEL - Ag­fa-Ge­vaert heeft in het der­de kwar­taal van 2016 grof­weg con­form ver­wach­ting van de ana­lis­ten ge­pres­teerd, met een ruim­schoots vijf pro­cent la­ge­re om­zet. Dit bleek gis­te­ren voor­beurs uit de kwar­taal­cij­fers van het beeld­vor­mings­be­drijf uit Mortsel. “Ge­dre­ven door het suc­ces van on­ze ef­fi­ci­ën­tie­maat­re­ge­len en door gun­sti­ge grond­stofef­fec­ten zet­te de po­si­tie­ve trend voor de winst­ge­vend­heid zich door in het der­de kwar­taal. We ver­wach­ten dan ook dat we on­ze hoofd­doel­stel­ling voor 2016, een re­cur­ren­te Ebit­da van 10 pro­cent voor het vol­le­di­ge jaar, zul­len re­a­li­se­ren”, zei CEO Chris­ti­an Reinau­do in een toe­lich­ting op de kwar­taal­cij­fers. In het der­de kwar­taal kwam de om­zet van Af­ga-Ge­vaert uit op 625 mil­joen eu­ro, 5,4 pro­cent min­der dan de 661 mil­joen eu­ro in het der­de kwar­taal van 2015. Ana­lis­ten die bij­droe­gen aan de be­drijfs­con­sen­sus mik­ten voor­af op 634 mil­joen eu­ro voor het af­ge­lo­pen kwar­taal. In­dien re­ke­ning hou­dend met wis­sel­koer­s­ef­fec­ten lag de om­zet af­ge­lo­pen kwar­taal 4,9 pro­cent la­ger. “De He­al­thCa­re IT-groei­mo­to­ren ble­ven sterk pres­te­ren. De bu­si­ness­groep Ag­fa Grap­hics werd op­nieuw ge­con­fron­teerd met de he­vi­ge con­cur­ren­tie­druk in de off­set­mark­ten en de zwak­ke markt in som­mi­ge op­ko­men­de lan­den”, al­dus Ag­fa-Ge­vaert.

Het re­cur­ren­te be­drijfs­re­sul­taat (Ebit) voor re­or­ga­ni­sa­tie­kos­ten be­droeg 49 mil­joen eu­ro, te­gen­over een ver­wach­ting van even­eens 49 mil­joen eu­ro, en iets meer dan de 46 mil­joen eu­ro vo­rig jaar. Ag­fa-Ge­vaert pro­fi­teer­de van kos­ten­be­spa­rings­maat­re­ge­len, waar­door de bru­to­mar­ge met bij­na twee pro­cent­punt ver­be­ter­de tot 33,4 pro­cent.

De net­to­winst daal­de van 33 mil­joen naar 25 mil­joen eu­ro. Hier re­ken­den de ana­lis­ten op 26 mil­joen eu­ro.

Dins­dag­avond liet Ag­faGe­vaert we­ten te heb­ben be­slo­ten om niet-ex­clu­sie­ve ge­sprek­ken te star­ten met het Duit­se Com­puGroup, na­dat de­ze eind ok­to­ber be­kend maak­te in­te­res­se te heb­ben in de beeld­vor­mings­groep uit Mortsel. Het aan­deel Ag­fa-Ge­vaert sloot dins­dag 1,6 pro­cent ho­ger op 4,04 eu­ro. (Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.