Eu­ro­pa ver­wijt Tur­kije rechts­staat moed­wil­lig te ont­man­te­len

Times of Suriname - - BUITENLAND -

BELGIE - De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie pre­sen­teer­de gis­te­ren het meest kri­ti­sche rap­port over Tur­kije. De Com­mis­sie ver­wijt An­ka­ra moed­wil­lig de rechts­staat te ont­man­te­len door in de na­sleep van de mis­luk­te staats­greep van de­ze zo­mer te­gen­stan­ders op te ja­gen en op te slui­ten. Com­mis­sie­voor­zit­ter Junc­ker zei dins­dag met bit­ter­heid te con­sta­te­ren dat Tur­kije meer en meer ver­vreemd raakt van de EU. Het Com­mis­sie­rap­port komt op het mo­ment dat de EU en An­ka­ra el­kaar over en weer har­de ver­wij­ten ma­ken. De Luxem­burg­se mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken As­sel­born ver­ge­leek maan­dag de po­li­tie­ke zui­ve­ring die de Turk­se pre­si­dent Er­do­gan door­voert met na­zi­prak­tij­ken. EU -bui­ten­land­chef Fe­de­ri­ca Mog­heri­ni sprak dins­dag op­nieuw haar ern­sti­ge be­zorgd­heid uit over de golf ar­res­ta­ties en ont­sla­gen in Tur­kije en in het Eu­ro­pees Par­le­ment pleit­te de li­be­ra­le lei­der Ver­hof­stadt voor het stop­zet­ten van de on­der­han­de­lin­gen met Tur­kije over het EU­lid­maat­schap. An­ka­ra noem­de de op­mer­king van Mog­heri­ni on­aan­vaard­baar en vindt dat de EU el­ke ge­loof­waar­dig­heid bij het Turk­se volk heeft ver­lo­ren. Vol­gens de Turk­se EU­mi­nis­ter Ce­lik wa­ren de na­zi’s ‘school­jon­gens’ ver­ge­le­ken bij ‘de Gülen-ter­ro­ris­ten’ die pre­si­dent Er­do­gan ver­ant­woor­de­lijk houdt voor de mis­luk­te staats­greep in ju­li. Er­do­gan dreig­de on­langs op­nieuw de dood­straf in te voe­ren, wat het EU-lid­maat­schap voor zijn land zou blok­ke­ren. De EU is ex­tra be­zorgd over de ont­wik­ke­lin­gen in Tur­kije om­dat ze vreest voor het vluch­te­lin­ge­n­ak­koord van maart met An­ka­ra. Dank­zij dat ak­koord is de vluch­te­lin­gen­stroom naar Grie­ken­land vrij­wel op­ge­droogd. Tur­kije heeft al ver­schil­len­de ke­ren ge­dreigd het ak­koord op te bla­zen. In haar rap­por­ta­ge over de uit­brei­dings­on­der­han­de­lin­gen - die vrij­wel stil lig­gen spreekt de Com­mis­sie over een ‘ern­sti­ge te­rug­val’ in Tur­kije wat be­treft de vrij­heid van me­nings­ui­ting en het func­ti­o­ne­ren van de rech­ter­lij­ke macht. De Com­mis­sie he­kelt de ‘schaal en mas­sa­li­teit’ van de maat­re­ge­len die Er­do­gan heeft af­ge­kon­digd, ze­ker na het uit­roe­pen van de nood­toe­stand. Tien­dui­zen­den ver­meen­de ter­ro­ris­ten, mi­li­tai­ren en amb­te­na­ren, als­ook jour­na­lis­ten en po­li­ti­ci zijn op­ge­pakt. Hon­derd­dui­zen­den ver­lo­ren hun werk, ver­schil­len­de kran­ten en dui­zen­den scho­len zijn ge­slo­ten. De Com­mis­sie be­na­drukt gis­te­ren op­nieuw dat al­le ar­res­tan­ten een eer­lijk pro­ces moe­ten krij­gen, dat de on­af­han­ke­lijk­heid van de rechts­staat wordt ge­ga­ran­deerd en dat ook op­po­si­ti­o­ne­le par­le­men­ta­ri­ërs hun werk kun­nen doen. Af­ge­lo­pen week­end toon­de Er­do­gan geen en­ke­le be­reid­heid de EU op maar eni­ge ma­nier te­ge­moet te ko­men. Er­do­gan be­seft dat het vluch­te­lin­ge­n­ak­koord een ster­ke troef is in de on­der­han­de­lin­gen met de EU. Het laat­ste waar­op de EU zit te wach­ten, is een nieu­we vluch­te­lin­gen­golf naar de Griek­se ei­lan­den nu de stroom mi­gran­ten van­uit Afri­ka naar Ita­lië dit jaar ho­ger dan ooit zal uit­val­len. In Brussel werd ge­hoopt dat de Tur­kije-de­al te­rug­ne­men van mi­gran­ten in ruil voor geld en op­hef­fing van de vi­sum­plicht - een voor­beeld zou zijn voor af­spra­ken met Afri­kaan­se lan­den.

Mo­men­teel praat Mog­heri­ni met lan­den als Ni­ger, Ni­ge­ria en Ma­li over het te­gen­gaan van de mi­gran­ten­stroom via de­ze lan­den. Sanc­ties zijn mo­ge­lijk als re­ge­rin­gen wei­ge­ren mee te wer­ken. Om de oor­zaak van mi­gra­tie aan te pak­ken, pre­sen­teer­de de Com­mis­sie in sep­tem­ber een in­ves­te­rings­fonds voor Afri­ka. De lid­sta­ten re­a­geer­den daar lauw op. Ach­ter de scher­men over­leg­gen Ber­lijn, Ro­me, Pa­rijs, Ma­drid en Lon­den over nieu­we idee­ën om een her­ha­ling van 2015 - toen meer dan een mil­joen mi­gran­ten de EU be­reik­ten - te voor­ko­men.

(de Volks­krant)

Er­do­gan in ge­sprek met de stu­den­ten van de Uni­ver­si­teit van Sa­ba­hat­tin Zaim. (The Te­le­graph)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.