Ne­bras­ka stemt voor her­in­voe­ren dood­straf

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - De in­wo­ners van het Ame­ri­kaan­se Ne­bras­ka heb­ben in een re­fe­ren­dum ge­stemd voor het her­in­voe­ren van de dood­straf in de staat. Dat meldt NBC News.

De dood­straf als maxi­maal op­leg­ba­re straf werd af­ge­lo­pen jaar af­ge­schaft door de lo­ka­le se­naat en ver­van­gen door le­vens­lan­ge cel­straf. De in­wo­ners van de staat kon­den dins­dag stem­men over de vraag of dit be­sluit moest wor­den te­rug­ge­draaid. Meer dan 57 pro­cent stem­de voor. Het voor­stel om de dood­straf af te schaf­fen werd van­af het be­gin al slecht ont­van­gen. De Re­pu­bli­kein­se gou­ver­neur Pe­ter Ric­ketts riep vo­rig jaar op om de dood­straf te be­hou­den en dreig­de zijn ve­to te ge­brui­ken. Zijn te­gen­stem werd toen ech­ter om­zeild door­dat een meer­der­heid van de se­naat als­nog in­stem­de met het voor­stel. Voor­stan­ders van de dood­straf ver­za­mel­den kort na het be­sluit ge­noeg stem­men om een re­fe­ren­dum te or­ga­ni­se­ren.

On­danks de uit­komst van het re­fe­ren­dum blij­ven te­gen­stan­ders van de dood­straf po­si­tief. Ro­bert Dun­ham, ex­pert op het ge­bied van de dood­straf, zegt te­gen Huf­fing­ton Post dat het be­lang­rijk is te blij­ven kij­ken naar de bood­schap die de wet­ge­vers pro­be­ren over te bren­gen. “Ne­bras­ka werd vo­rig jaar de eer­ste con­ser­va­tie­ve over­heid die al­le nu­an­ces van het vraag­stuk wil­de ver­ken­nen, om ver­vol­gens te con­clu­de­ren dat de straf het best af­ge­schaft kon wor­den. Dit re­fe­ren­dum doet daar niets aan af.”

(AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.