Ka­neel eten om de ge­zond­heid van je spijs­ver­te­ring

Times of Suriname - - TIMES UNLINED -

1.

Ge­bruik Cey­lon ka­neel voor de ge­zond­heids­voor­de­len voor de spijs­ver­te­ring. Als je wat ka­neel wilt toe­voe­gen aan je di­eet om de ge­zond­heid van je spijs­ver­te­ring te ver­be­te­ren, kies dan Cey­lon ka­neel. De vorm van ka­neel die je kiest is niet zo be­lang­rijk, maar als je het als spe­ce­rij wilt ge­brui­ken, dan is een poe­der­vorm die je ge­mak­ke­lijk kunt af­me­ten het meest prak­tisch. Een ka­neel­stok­je is goed voor het ma­ken van dran­ken, maar het is moei­lij­ker af te me­ten hoe­veel je bin­nen krijgt.

Kruid ge­rech­ten met veel kool­hy­dra­ten met ka­neel. Het toe­voe­gen van een thee­le­pel ka­neel aan een ge­recht dat veel kool­hy­dra­ten be­vat kan de im­pact die dit ge­recht heeft op je bloed­sui­ker­spie­gel ver­min­de­ren. Na het eten gaat je bloed­sui­ker­spie­gel om­hoog naar­ma­te je maag zich leegt, maar het toe­voe­gen van ka­neel kan hel­pen dit pro­ces te ver­tra­gen en daar­mee ook de ver­ho­ging van je bloed­sui­ker­spie­gel. Met we­ten­schap­pe­lij­ke ex­pe­ri­men­ten is de im­pact op maag leg­ging ge­de­mon­streerd van het toe­voe­gen van ka­neel aan een des­sert. Er zijn ge­va­ren die ge­as­so­ci­eerd wor­den met het in­ne­men van te­veel ka­neel, dus be­perk je­zelf tot een thee­le­pel per dag, wat ge­lijk staat aan 4 tot 5 gram. Als je dia­be­tes hebt, over­leg dan met je arts over de im­pact van ka­neel op je bloed­sui­ker­spie­gel. Ver­vang in­su­li­ne nooit door ka­neel.

Ge­bruik ka­neel om de spijs­ver­te­ring te hel­pen. Een al­ter­na­tief voor het krui­den met ka­neel is om een klei­ne hoe­veel­heid te ne­men als spijs­ver­te­rings­hulp na de maal­tijd. Als je bran­dend maag­zuur hebt, of spijs­ver­te­rings­pro­ble­men na de maal­tijd, dan kan ka­neel je hel­pen om­dat het een zwak spijs­ver­te­rings­sys­teem kan sti­mu­le­ren. Het zijn de oli­ën in ka­neel die kun­nen hel­pen eten af te bre­ken en daar­door de spijs­ver­te­ring kun­nen hel­pen. Pro­beer een ka­neel­thee (een thee­le­pel ka­neel, op­ge­lost in heet wa­ter) na een maal­tijd. Of voeg een hal­ve thee­le­pel toe aan je kof­fie na de maal­tijd.

Ver­be­ter het func­ti­o­ne­ren van de dik­ke darm. Ka­neel is een uit­ste­ken­de bron van cal­ci­um en ve­zels. De com­bi­na­tie van de­ze twee com­po­nen­ten kan de ge­zond­heid van je dik­ke darm on­der­steu­nen. Gro­te hoe­veel­he­den gal­zou­ten kun­nen de cel­len van je dik­ke darm be­scha­di­gen en mo­ge­lijk de kan­sen ver­gro­ten op dik­ke darm­kan­ker. Zo­wel cal­ci­um en ve­zels kun­nen gal­zou­ten bin­den en bij­dra­gen aan het ver­wij­de­ren uit je li­chaam, wat op zijn beurt weer helpt bij het ver­klei­nen van je ri­si­co op dik­ke darm­kan­ker. Ve­zels hel­pen ook men­sen met prik­kel­ba­re dar­men, en kun­nen hel­pen ver­stop­ping of diar­ree te ver­min­de­ren.

Neem ka­neel als on­der­deel van een ge­zond di­eet om te hel­pen je cho­les­te­rol te ver­la­gen. Het is niet be­we­zen dat ka­neel een dui­de­lij­ke in­vloed heeft op het ver­la­gen van je cho­les­te­rol. In the­o­rie, om­dat ka­neel ef­fect kan heb­ben op hoe je li­chaam vet­ten en sui­kers ver­werkt, kan het je hel­pen om je cho­les­te­rol te ver­la­gen. Dit blijft ech­ter spe­cu­la­tief, en ene be­perk­te in­na­me van niet meer dan 2-3 gram per dag moet ge­zien wor­den als een deel van een ge­zond di­eet en ac­tie­ve le­vens­stijl. Hoe­wel ka­neel heer­lijk smaakt wan­neer het ge­mengd wordt met ge­bak­ken pro­duc­ten, zal het toe­voe­gen van ka­neel aan vet­te ge­rech­ten je niet hel­pen je cho­les­te­rol te ver­la­gen.

Over­leg eerst met je arts. Er zijn di­ver­se re­de­nen waar­om het geen goed idee voor jou is om me­di­sche do­se­rin­gen ka­neel in te ne­men. Je moet al­tijd eerst met je arts pra­ten voor ad­vies. Je moet ook vra­gen of er een po­ten­ti­eel ne­ga­tie­ve re­ac­tie is op an­de­re me­di­cij­nen, zo­wel op re­cept als krui­den, die je neemt. Hoe­wel be­wijs­ma­te­ri­aal laat zien dat ka­neel kan hel­pen de bloed­sui­ker­spie­gel te re­gu­le­ren bij men­sen met dia­be­tes ty­pe twee, moet het nooit ge­bruikt wor­den als ver­van­ger van in­su­li­ne.

Weet hoe­veel en hoe vaak je het moet in­ne­men. Ka­neel is een on­be­we­zen be­han­de­ling, en daar­door zijn er geen kei­har­de re­gels voor de hoe­veel­heid die je moet in­ne­men om de po­ten­ti­ë­le ge­zond­heids­voor­de­len te krij­gen. Aan­be­ve­lin­gen va­ri­ë­ren van een hal­ve thee­le­pel per dag, tot wel zes thee­le­pels per dag. Als je twij­felt, neem dan het ze­ke­re voor het on­ze­ke­re en neem min­der. Gro­te do­ses ka­neel kun­nen gif­tig zijn, dus in geen ge­val moet je meer in­ne­men dan een thee­le­pel, of zes gram, per dag. Zo­als al­tijd moet je een arts raad­ple­gen voor­dat je re­gel­ma­tig ka­neel in­neemt voor ge­zond­heids­doel­ein­den.

Weet wie geen me­di­sche do­se­rin­gen van ka­neel moe­ten in­ne­men. Ge­zien dat er on­ze­ker­heid is over het re­gel­ma­ti­ge ge­bruik van ka­neel als ge­zond­heids­sup­ple­ment, zijn er be­paal­de om­stan­dig­he­den waar­bij het niet aan te be­ve­len is om het op de­ze ma­nier te ge­brui­ken. Het moet niet als sup­ple­ment ge­ge­ven wor­den aan kin­de­ren of zwan­ge­re vrou­wen. Vrou­wen die borst­voe­ding ge­ven moe­ten het ook ver­mij­den.

Neem niet te veel ka­neel als je een bloed­ver­dun­ner ge­bruikt. Ka­neel be­vat klei­ne hoe­veel­he­den cu­ma­ri­ne, wat in gro­te hoe­veel­he­den bloed ver­dun­nend kan wer­ken. De hoe­veel­heid cu­ma­ri­ne is in Cas­sia ka­neel ho­ger dan in Cey­lon ka­neel. Te­veel ka­neel kan ook le­ver­pro­ble­men ver­oor­za­ken.

Sla het goed op en houd het vers. Be­waar ka­neel in een ste­vig ge­slo­ten gla­zen pot en zet de­ze op een koe­le, don­ke­re, dro­ge plek. Ge­ma­len ka­neel kan tot wel zes maan­den vers ge­hou­den wor­den. Ka­neel­stok­jes kun­nen vers blij­ven tot een jaar. Je kunt de houd­baar­heid van ka­neel ver­len­gen door het kruid in de koel­kast te be­wa­ren in een goed af­ge­slo­ten bak. Ruik aan de ka­neel om te con­tro­le­ren op vers­heid. Ver­ze­ker je er­van dat het een zoe­te geur heeft - een goe­de in­di­ca­tor dat het vers is. Kies bi­o­lo­gisch ge­kweek­te ka­neel om er ze­ker van te zijn dat het niet is be­straald. Het be­stra­len van ka­neel kan lei­den tot een ver­la­ging van het ge­hal­te aan vi­ta­mi­ne C en ca­ro­te­no­ï­de. (Wi­kihow.nl/ Fo­to’s: www.free­foodp­ho­tos.com, food­obs. fi­les.word­press.com, www.mye­asy­re­ci­pes. net,1.bp.blogs­pot.com, www.bud­gi.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.