In­ne­men van ka­neel voor een ver­koud­heid of griep

Times of Suriname - - TIMES UNLINED -

1.

Kies Cey­lon ka­neel. De twee hoofd­soor­ten ka­neel zijn Cey­lon ka­neel en Cas­sia ka­neel. Cey­lon ka­neel wordt vaak ech­te of juis­te ka­neel ge­noemd, maar het is niet al­tijd net zo ge­mak­ke­lijk in de ge­mid­del­de su­per­markt te vin­den als Cas­sia ka­neel. Cey­lon ka­neel is ech­ter de bes­te keu­ze van­we­ge zijn la­ge­re cu­ma­ri­ne­ge­hal­te. Re­gel­ma­tig in­ne­men van cu­ma­ri­ne kan mo­ge­lijk le­ver­pro­ble­men ver­oor­za­ken. Het kan ook dia­be­tes­me­di­ca­tie ver­sto­ren, dus over­leg met je arts om er ze­ker van te zijn dat het vei­lig voor je is om ka­neel te ge­brui­ken.

Het kie­zen van de bes­te soort ka­neel. Je kunt ka­neel ko­pen als poe­der, als stok­jes, als sup­ple­ment en als ka­neelex­tract. Denk na over waar je het voor gaat ge­brui­ken voor­dat je be­sluit wel­ke vorm van ka­neel je koopt. Als je ka­neel wilt gaan ge­brui­ken in je nor­ma­le di­eet, dan zul je an­de­re ei­sen heb­ben dan als je het meer me­di­ci­naal wilt in­ne­men. Pro­beer di­ver­se stok­jes en poe­ders in ver­schil­len­de ge­rech­ten en drank­jes om het in­te­res­sant te hou­den. Als je het koopt om je eten te krui­den, ga dan voor een poe­der. Voeg een stok­je toe bij het ko­ken van de rijst. Als je arts je ge­ad­vi­seerd heeft om ka­neel in te ne­men als on­der­deel van je po­gin­gen om je bloed­sui­ker­ni­veau te be­heer­sen, dan kun je ka­neelex­tract ko­pen bij ge­zond­heids­win­kels waar de cu­ma­ri­ne vol­le­dig uit ge­haald is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.