Gu­a­te­ma­la tus­sen aar­ze­len­de de­mo­cra­ti­se­ring en har­de re­pres­sie

Times of Suriname - - KIJK OP DE WERELD -

Ge­rech­te­lij­ke strijd te­gen de ge­no­ci­dai­re jun­ta-ge­ne­raals van Gu­a­te­ma­la van de ja­ren 1980 en te­gen de maf­fi­o­si van nu is geen si­ne­cu­re. In­ter­na­ti­o­na­le druk laat zich ech­ter als­maar meer gel­den, po­li­tiek en fi­nan­ci­eel, on­der meer door steun aan de In­ter­na­ti­o­na­le Com­mis­sie te­gen de Straf­fe­loos­heid. De In­ter­na­ti­o­na­le Com­mis­sie te­gen de Straf­fe­loos­heid In Gu­a­te­ma­la (CICIG - Co­mis­ión In­ter­na­ci­o­nal con­tra la Im­pu­nidad en Gu­a­te­ma­la) werkt sinds 2006 mee aan de her­vor­ming van het jus­ti­tie­ap­pa­raat van Gu­a­te­ma­la bij. Dat ap­pa­raat was im­mers een co­rupt in­stru­ment in han­den van de oli­gar­chie. De Com­mis­sie werd op­ge­richt na een vre­des­ver­drag met de VN. De Ame­ri­kaan­se mi­nis­ter voor het an­ti­drugs­be­leid gaf 1 mil­joen dol­lar om de tech­ni­sche ca­pa­ci­tei­ten van de CICIG te ver­ster­ken. Ook op an­de­re vlak­ken zijn her­vor­min­gen no­dig. Het is stil­aan een man­tra ge­wor­den. Drin­gen­de her­vor­min­gen van de ver­kie­zings­wet­ge­ving zijn nood­za­ke­lijk. Het kwam er ech­ter nooit van. Nu blijkt men ein­de­lijk toch schoon schip te wil­len ma­ken met de il­le­ga­le fi­nan­cie­ring van de ver­kie­zin­gen. Die prak­tijk bond im­mers po­li­tie­ke par­tij­en en pre­si­dents­kan­di­da­ten, par­le­ment en ge­meen­te­be­stu­ren aan mis­da­di­ge in­di­vi­du­en en cor­rup­te or­ga­ni­sa­ties. Het po­li­tiek be­drijf werd zo ge­gij­zeld en kwam on­der de voog­dij van de ge­or­ga­ni­seer­de mis­daad en net­wer­ken, die on­der el­kaar pac­ten af­slo­ten. Thelma Alda­na, hoofd van het Open­baar Mi­nis­te­rie, waar­schuw­de dat “geen en­kel pact voor straf­fe­loos­heid de grond­wet­te­lij­ke her­vor­min­gen aan het Jus­ti­tie­ap­pa­raat mag dwars­bo­men, nu die op de agen­da van het par­le­ment staan.” Ze ver­klaar­de dat de na­ge­streef­de her­vor­min­gen het re­sul­taat zijn van het ont­wa­ken van de be­vol­king na het ont­dek­ken van de cor­rup­tie­schan­da­len in 2015. “Gu­a­te­ma­la heeft nood aan diep­gaan­de ver­an­de­rin­gen. In­dien dit niet ge­beurt met grond­wet­te­lij­ke her­vor­min­gen, zal al­les ge­woon door­gaan. Daar­om vra­gen we aan de be­vol­king dat ze haar steun aan het Con­gres (het par­le­ment) laat ho­ren om te voor­ko­men dat er een cri­mi­neel pact voor straf­fe­loos­heid ont­staat”,zei Alda­na ver­der. Vol­gens haar ko­men de­ze pac­ten tot stand in de struc­tu­ren van de ge­or­ga­ni­seer­de mis­daad, drugs­han­de­laars, huur­moor­de­naars en cri­mi­ne­le ben­des. Zij riep de volks­ver­te­gen­woor­di­gers op geen wij­zi­gin­gen aan de voor­ge­stel­de grond­wets­her­vor­min­gen aan te bren­gen, ten­zij om ze te ver­be­te­ren.

Tal­rij­ke vrou­wen­be­we­gin­gen en an­de­re or­ga­ni­sa­ties van de koe­pel Con­ver­gen­tie voor de Men­sen­rech­ten spra­ken zich reeds uit te­gen de­ze scheef­ge­groei­de si­tu­a­tie. Vol­gens hen is de sa­men­le­ving het gron­dig moe nog lan­ger de cor­rup­tie van de meer­der­heid van de po­li­tie­ke or­ga­nis­men aan te zien. Die pro­be­ren de klok te­rug te draai­en naar prak­tij­ken uit het ver­le­den, toen volks­ver­te­gen­woor­di­gers en di­rec­ties in hun dienst ston­den. “Van­uit het par­le­ment wordt de cor­rup­tie ver­spreid naar de lo­ka­le ont­wik­ke­lings­ra­den en de ge­meen­ten”, waar­schu­wen de­ze or­ga­ni­sa­ties. Ten­slot­te roe­pen ze de par­le­ments­le­den op zich te en­ga­ge­ren voor de maat­schap­pij en niet met de cor­rup­tie mee te heu­len. Gaat het enigs­zins de goe­de kant op met de na­ti­o­na­le aan­pak van de cor­rup­tie, in het bin­nen­land daar­en­te­gen gaan de con­flic­ten van ouds­her ge­woon door. Daar wordt nog steeds bik­kel­hard op­ge­tre­den om lo­ka­le ge­meen­schap­pen van hun land­bouw­gron­den te ver­drij­ven ten ba­te van groot­grond­be­zit­ters en gro­te land­bouw­be­drij­ven. Ar­me fa­mi­lies wor­den sys­te­ma­tisch col­lec­tief ver­jaagd met de hulp van de or­de­troe­pen van het­zelf­de Open­baar Mi­nis­te­rie dat in de hoofd­stad de strijd aan­bindt te­gen de ge­or­ga­ni­seer­de mis­daad. Zo wer­den re­cent weer drie ge­meen­schap­pen in de oos­te­lij­ke ge­meen­te El Es­tor op eis van gro­te land­ei­ge­naars ver­dre­ven. On­der­tus­sen heb­ben 769 fa­mi­lies die in 2010 in de­zelf­de streek even­eens ge­weld­da­dig ver­dre­ven wer­den nog al­tijd geen scha­de­ver­goe­ding ge­kre­gen van de over­heid, on­danks de richt­lij­nen van de In­terA­me­ri­kaan­se Com­mis­sie voor de Men­sen­rech­ten van de Or­ga­ni­sa­tie van Ame­ri­kaan­se Sta­ten, die de klach­ten van Gu­a­te­malteek­se bur­gers over de­ze prak­tij­ken on­der­zocht heeft. De lo­ka­le ge­meen­schap Espe­ran­za Tu­ni­co werd reeds eer­der aan­ge­pakt. Daar­voor wer­den tus­sen 3000 en 4000 po­li­tie­agen­ten en mi­li­tai­ren in­ge­zet, on­der­steund door he­li­kop­ters. Een drie­hon­derd­tal be­wo­ners blok­keer­den een brug, vier­hon­derd an­de­ren kwa­men uit de om­rin­gen­de ge­meen­schap­pen om hen bij te staan. De an­ti-op­roer­po­li­tie dreef de me­nig­te met traan­gas uit­een. Al vijf ja­ren lang on­der­han­de­len de lo­ka­le be­wo­ners met de over­heids­dienst voor Agra­ri­sche Aan­ge­le­gen­he­den, het Fonds voor Grond­ei­gen­dom, het ge­meen­te­be­stuur en het ei­gen­doms­ka­das­ter om een vreed­za­me op­los­sing te vin­den. Te­ver­geefs. Het his­to­risch pijn­punt van het land, de grond­pro­ble­ma­tiek, is nog steeds bran­dend ac­tu­eel.

(De we­reld mor­gen/fo­to: Gu­a­te­ma­la Co­mu­ni­ta­ria Pe­ri­o­dis­mo­hu­ma­no.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.