La­tijns-Ame­ri­ka eist dui­de­lijk­heid over fi­nan­cie­ring ‘Ak­koord van Pa­rijs’

Times of Suriname - - KIJK OP DE WERELD -

La­tijns-Ame­ri­ka eist op de kli­maat­top in Mar­ra­kesh dui­de­lijk­heid over de fi­nan­cie­ring van het Ak­koord van Pa­rijs. De re­gio is aan­trek­ke­lijk voor in­ves­teer­ders, maar zon­der hulp komt ze er niet. Het ak­koord van de kli­maat­top in Pa­rijs – de op­war­ming van de aar­de on­der 2 gra­den hou­den en stre­ven naar een be­per­king van 1,5 graad – is vo­ri­ge week al van kracht ge­wor­den, een re­cord. Maar dat ak­koord was niet meer dan een al­ge­me­ne ba­sis. Nu volgt de mi­nu­ti­eu­ze taak om de klei­ne let­ter­tjes te de­fi­nie­ren.

Dat pro­ces zal meer­de­re ja­ren du­ren, zeg­gen ex­perts en on­der­han­de­laars. De kli­maat­top in het Ma­rok­kaan­se Mar­ra­kesh is maan­dag be­gon­nen en duurt tot 18 no­vem­ber. Fun­da­men­te­le vra­gen zijn: hoe zal men de maat­re­ge­len be­ta­len in la­ge­in­ko­mens­lan­den?, wel­ke ex­perts zul­len die in elk land ko­men im­ple­men­te­ren?, wie zal ver­die­nen aan de tech­no­lo­gi­sche pa­ten­ten voor nieu­we zon­ne­pa­ne­len en elek­tri­sche au­to’s? De lan­den in La­tijns-Ame­ri­ka be­vin­den zich in een bij­zon­de­re si­tu­a­tie. Hun eco­no­mie­ën zijn re­la­tief sta­biel, slechts één land staat op de lijst van minst ont­wik­kel­de lan­den (Ha­ï­ti). Maar net zo­als an­de­re ont­wik­ke­lings­lan­den heb­ben ze fi­nan­ci­ë­le steun no­dig, sa­men met zo­ge­he­ten im­ple­men­ta­tie­maat­re­ge­len, tech­no­lo­gie­over­dracht en ca­pa­ci­teits­op­bouw. Die ele­men­ten zijn aan­we­zig in de in­ter­na­ti­o­na­le dy­na­miek maar ver­nieu­wing dringt zich op. “Met de hui­di­ge tech­ni­sche hulp zul­len de lan­den er niet in sla­gen hun eco­no­mie te trans­for­me­ren”, zegt And­rea Me­za, di­rec­teur Kli­maat­ver­an­de­ring van het Mi­nis­te­rie voor Leef­mi­li­eu en Ener­gie in Costa Ri­ca. Sinds 2015 on­der­han­delt ze voor haar land; dit jaar is Costa Ri­ca ook voor­zit­ter van de On­af­han­ke­lij­ke Ver­e­ni­ging van La­tijns-Ame­ri­ka en de Ca­ra­ï­ben, die Costa Ri­ca, Gu­a­te­ma­la, Honduras, Pa­na­ma, Co­lom­bia, Pe­ru, Chi­li en Urugu­ay ver­te­gen­woor­digt.

La­tijns-Ame­ri­ka staat voor de dub­be­le uit­da­ging om zijn ener­gie­aan­bod te­gen 2050 te ver­dub­be­len maar dat te doen met her­nieuw­ba­re bron­nen, zon­der uit­stoot van broei­kas­gas­sen. Te­ge­lijk moet de re­gio haar eco­no­mie trans­for­me­ren. Die is nu zwaar af­han­ke­lijk van in­ten­sie­ve bo­de­m­ac­ti­vi­tei­ten, zo­als groot­scha­li­ge land­bouw en vee­teelt. Dat zijn sa­men met trans­port en elek­tri­ci­teits­pro­duc­tie de gro­te uit­sto­ters. Een cen­traal ele­ment in de dis­cus­sie in Mar­ra­kesh wordt de 100 mil­jard dol­lar die de ont­wik­kel­de lan­den van­af 2020 jaar­lijks aan de ont­wik­ke­lings­lan­den be­ta­len voor kli­maat­maat­re­ge­len. Die be­lof­te da­teert al van zes jaar ge­le­den, van de kli­maat­top in Can­cún, maar tot nog toe kwam daar wei­nig dui­de­lijk­heid over. “We ho­pen in Mar­ra­kesh po­si­tie­ve sig­na­len te krij­gen over hoe men de kli­maat­fi­nan­cie­ring gaat re­a­li­se­ren”, zegt de Bra­zi­li­aan­se eco­noom Na­ta­lie Un­ter­stell, lid van de Groep voor Kli­maat­fi­nan­cie­ring voor La­tijns-Ame­ri­ka en de Ca­ra­ï­ben. “Mo­men­teel is het al­leen maar meer van het­zelf­de.” Die fi­nan­ci­ë­le be­slis­sin­gen zijn be­lang­rijk want veel lan­den be­loof­den vo­rig jaar kli­maat­in­span­nin­gen die al­leen met con­cre­te fi­nan­ci­ë­le steun mo­ge­lijk zijn, zegt ze. Bo­ven­dien is de po­li­tie­ke en eco­no­mi­sche si­tu­a­tie gron­dig ver­an­derd in som­mi­ge La­tijns-Ame­ri­kaan­se lan­den. “Bra­zi­lië zit in een be­lang­rij­ke eco­no­mi­sche en be­gro­tings­cri­sis. Daar zijn dus geen nieu­we mid­de­len.” In het Ak­koord van Pa­rijs is wel spra­ke van de 100 mil­jard per jaar, maar op­nieuw zon­der con­cre­te de­tails. Het re­sul­taat van Mar­ra­kesh kan be­drij­ven en in­ter­na­ti­o­na­le or­ga­ni­sa­ties sti­mu­le­ren om te in­ves­te­ren. “We moe­ten vaak met de pri­vé­sec­tor sa­men­wer­ken en die heeft dui­de­lij­ke sig­na­len no­dig om te we­ten waar die moet in­ves­te­ren”, zegt Un­ter­stell. La­tijns-Ame­ri­ka is aan­trek­ke­lijk voor in­ves­teer­ders, door zijn po­ten­ti­eel voor her­nieuw­ba­re ener­gie en door zijn eco­no­mi­sche en so­ci­a­le si­tu­a­tie.

Het rap­port Cli­ma­te­sco­pe van Bloom­berg New Ener­gy Fi­nan­ce maak­te in no­vem­ber vo­rig jaar een rang­schik­king van de tien bes­te lan­den om te in­ves­te­ren in scho­ne ener­gie. Daar ston­den vier La­tijns-Ame­ri­kaan­se lan­den in: Bra­zi­lië, Chi­li, Mexico en Urugu­ay. In 2014 be­droe­gen de in­ves­te­rin­gen in scho­ne ener­gie in La­tijns-Ame­ri­ka 23 mil­jard dol­lar, de helft meer dan het jaar voor­dien.

On­danks de al­ge­me­ne groei­ver­tra­ging stel­de de Eco­no­mi­sche Com­mis­sie voor La­tijns-Ame­ri­ka (Ce­pal) dat de in­ves­te­ring in her­nieuw­ba­re ener­gie een van de meest dy­na­mi­sche sec­to­ren in de re­gio was. Er is dus geld, maar te wei­nig voor de strijd te­gen de kli­maat­ver­an­de­ring, een strijd die ex­treem veel geld kost. Vol­gens een rap­port van de Ce­pal uit 2014 kan de kli­maat­ver­an­de­ring La­tijnsA­me­ri­ka 1,5 tot 5 pro­cent van zijn bru­to re­gi­o­naal pro­duct kos­ten te­gen het mid­den van de eeuw. Om de kli­maat­im­pact aan te kun­nen is niet al­leen geld no­dig, maar ook tech­ni­sche hulp en tech­no­lo­gie­over­dracht, zeg­gen veel ex­perts. De La­tijns-Ame­ri­kaan­se lan­den heb­ben al­tijd het pro­bleem ge­had dat ze niet bij de eer­ste zijn om hulp te krij­gen om­dat ze niet de arm­ste zijn. Dat kan nog moei­lij­ker wor­den na Mar­ra­kesh. De La­tijns-Ame­ri­kaan­se on­der­han­de­laars vol­gen met ar­gus­ogen een voor­stel van het Afri­kaan­se blok om de lan­den van dat con­ti­nent op de lijst met meest kwets­ba­re lan­den te plaat­sen. Daar­door zou­den ze sa­men met de klei­ne ei­land­sta­ten en minst ont­wik­kel­de lan­den voor­rang krij­gen bij de toe­ken­ning van fi­nan­ci­ë­le steun. (De we­reld mor­gen/fo­to:

Ener­gy Next)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.