Een hart­ver­war­mend ge­baar tij­dens schei­ding

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een Tex­aan­se tie­ner wist met één tweet de com­plexi­teit van het hu­we­lijk en schei­din­gen weer te ge­ven. Na 19 jaar ge­trouwd te zijn, lig­gen Mor­gan Lyn­ns ou­ders nu in een schei­ding.

Op de dag dat de schei­ding werd ge­fi­na­li­seerd, stuur­de haar va­der een bloe­me­tje naar haar moe­der. “Dat mijn ou­ders schei­den, be­te­kent niet dat ze niet meer van el­kaar hou­den”. Niets­ver­moe­dend post­te Lynn een paar we­ken ge­le­den een fo­to van het bos­je bloe­men dat haar va­der naar haar moe­der had ge­stuurd. “Al­ways

schreef hij op het be­ge­lei­den­de brief­je. Lyn­ns tweet maakt veel emo­ties los op so­ci­a­le me­dia. Het laat zien dat schei­din­gen niet al­tijd ge­paard hoe­ven te gaan met haat. “Als je gaat schei­den, kan je nog steeds net zo­veel hou­den van en ge­ven om die per­soon als toen je nog ge­trouwd was”, zegt Lynn te­gen de Huf­fing­ton Post.

De tekst op het kaartje heeft een die­pe­re be­te­ke­nis. De ou­ders van Lynn dan­sten tij­dens hun hu­we­lijk op het lied ‘You had me from hel­lo’, van Ken­ny Che­sney. Toen Lyn­ns va­der ‘Al­ways gon­na be you’ hoor­de, een an­der lied van Che­sney, wist hij dat dit hun af­scheids­lied was.

(AD.NL/fo­to: Twit­ter)

1885 - De­mon­stra­tie van de eer­ste mo­tor­fiets door bou­wer Gott­lieb Daim­ler.

1970 - Lan­ce­ring van de Rus­si­sche USSR Loe­nik 17/Lunok­hod 1 (maan­lan­der met maan­wa­gen). Be­stem­ming: Maan.

gon­na be you”,

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.