Goud­zoe­kers NIeuW KoF­fiekAMP BAr­rICA­de­reN WeG

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO – Een groep goud­zoe­kers van Nieuw Kof­fiekamp heeft gis­ter­och­tend de af­slag Nieuw Kof­fiekamp-Ro­se­bel Gold Mi­nes ge­bar­ri­ca­deerd. De goud­zoe­kers zijn on­te­vre­den over het re­sul­taat van de on­der­han­de­lin­gen met het goud­be­drijf. Ze wei­ge­ren op de aan­ge­we­zen lo­ca­tie goud te zoe­ken. De klei­ne goud­zoe­kers wil­len een plek om te wer­ken en blij­ven het liefst in de con­ces­sie van het be­drijf.

De goud­zoe­kers blij­ven er­bij dat de over­heid hun dorp in de con­ces­sie heeft mee­ge­no­men en er­voor heeft ge­zorgd dat ze di­rect ver­wik­keld zijn met de mul­ti­na­ti­o­nal. En­ke­le maan­den te­rug zijn de il­le­ga­le goud­zoe­kers uit de Ro­ma­pit ver­wij­derd. Bij de on­der­han­de­lin­gen is af­ge­spro­ken dat de goud­zoe­kers een plek aan­ge­we­zen zul­len krij­gen om hun goud­ac­ti­vi­tei­ten te ont­plooi­en. De goud­zoe­kers vin­den dat ze geen kans van sla­gen heb­ben op de­ze lo­ca­tie.

De bar­ri­ca­de heeft geen in­vloed ge­had op de ac­ti­vi­tei­ten van het goud­be­drijf. Akem Naana, een van de goud­zoe­kers zegt aan de krant dat de goud­zoe­kers jon­gens van het ge­bied zijn en geen il­le­ga­le goud­zoe­kers. “We zijn dor­pe­lin­gen die in hun ei­gen ge­bied een brood­je ver­die­nen in de goud­sec­tor.” Vol­gens Naana zit­ten de goud­zoe­kers zon­der in­ko­men, wat ern­sti­ge ge­vol­gen heeft voor hun ge­zinsi­tu­a­tie. De goud­zoe­ker haalt aan dat de klei­ne goud­zoe­kers ook men­sen zijn die een ge­zin en schul­den heb­ben. “Hoe moe­ten we le­ven? Het gaat om on­ge­veer 200 goud­zoe­kers die bro­de­loos zijn en hun ge­zin­nen niet kun­nen on­der­hou­den”, zegt Naana. De po­li­tie van Bro­ko­p­on­do heeft in de mid­dag met on­der­steu­ning van het Re­gi­o­na­le Bij­stands­team de ont­rui­ming ver­richt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.