KAPoTTe SWM-BuIs eN sCHeeFHANGeN­de MAsT sTreMMeN Ver­keer

Times of Suriname - - FRONT PAGE - Een kapotte SWM-buis en een scheefhangen­de stroom­paal moesten gis­te­ren aan de Jo­zef Is­raels­straat aan­ge­pakt wor­den. In het ver­keer trad er enigs­zins stag­na­tie op als ge­volg van het her­stel­werk dat door de nuts­be­drij­ven ver­richt moest wor­den. (Fo­to: Rad­jo

PARAMARIBO – Een kapotte buis van de NV Su­ri­naam­sche Wa­ter­lei­ding Maat­schap­pij (SWM) en een schuin­han­gen­de elek­tri­ci­teits­mast van de NV Ener­gie Be­drij­ven Su­ri­na­me (EBS), zorg­den gis­te­ren voor een ver­keers­op­stop­ping aan de Jo­zef Is­raels­straat. Om de ver­keers­deel­ne­mers te alar­me­ren over het mo­ge­lij­ke ge­vaar, werd het weg­ge­deel­te met pi­on­nen af­ge­slo­ten. Weg­ge­brui­kers en zelfs wer­kers van een be­ken­de hulp­dienst ne­geer­den het sig­naal en na­men toch het ri­si­co om de ‘ge­vaar­zo­ne’ te pas­se­ren.

Om­stan­ders ge­ven in ge­sprek met de krant aan, dat ze in de och­tend op­merk­ten dat er wa­ter uit de lei­ding­buis spoot. Er is toen con­tact ge­maakt met de SWM en voor al­le ze­ker­heid is ook de EBS door de om­stan­ders in­ge­scha­keld, om­dat er op de plek waar de ca­la­mi­teit zich heeft voor­ge­daan een stroom­paal staat. De me­de­wer­kers van het stroom­be­drijf zijn ter plek­ke ge­weest en heb­ben aan­ge­ge­ven, dat de SWM er­aan te pas moet ko­men en dat de om­stan­ders niet hoe­ven te vre­zen dat er iets met de paal zal ge­beu­ren. Een om­stan­der zegt dat het pro­bleem ver­er­gerd was, toen de me­de­wer­kers van de SWM uit­ein­de­lijk op de lo­ca­tie aan­kwa­men. Als ge­volg van de druk van het wa­ter moet de buis to­taal ka­pot zijn ge­gaan, waar­door er veel meer wa­ter uit be­gon te spui­ten. De bo­dem werd hier­door on­sta­biel met als ge­volg dat de paal zo­als de om­stan­ders al van­af het be­gin had­den ver­moed over de weg be­gon te han­gen. De EBS is toen op­nieuw in­ge­scha­keld en in de mid­dag is er een hijs­kraan er­bij ge­haald om de stroom­paal recht te zet­ten.

De SWM-wer­kers kon­den na­dat de EBS haar deel had af­ge­rond, rond twee uur in de mid­dag van start gaan met her­stel­werk­zaam­he­den om ver­de­re ver­spil­ling van wa­ter te voor­ko­men. Een om­stan­der zegt dat het niet zo­ver had hoe­ven te ko­men als de nuts­be­drij­ven snel­ler had­den in­ge­gre­pen. Ver­der keurt hij het ge­drag van de weg­ge­brui­kers, die geen re­ke­ning heb­ben ge­hou­den met de si­tu­a­tie, ten zeer­ste af.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.