Op­po­si­tie zet ge­za­men­lij­ke stra­te­gie uit

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De par­tij­en van de op­po­si­tie zijn gis­ter­avond bij el­kaar ge­ko­men om een ge­za­men­lij­ke po­li­tie­ke stra­te­gie te be­pa­len. De in­houd van de be­spre­king is voor­als­nog een in­ter­ne zaak, maar als het van Paul So­mo­hard­jo (PL) af­hangt, zal dit over­leg een struc­tu­reel ka­rak­ter moe­ten krij­gen.

De re­la­tie tus­sen op­po­si­tie­par­tij­en moet zijns in­ziens hecht blij­ven en zij kan de ba­sis vor­men voor een even­tu­e­le sa­men­wer­king rond de ver­kie­zin­gen van 2020. De Voor­uit­stre­ven­de Her­vor­mings­par­tij (VHP) en de Na­ti­o­na­le Par­tij Su­ri­na­me (NPS) heb­ben reeds la­ten we­ten de voor­keur te ge­ven aan het al­leen in­gaan van de ver­kie­zin­gen, ter­wijl de Al­ge­me­ne Be­vrij­dings- en Ont­wik­ke­lings­par­tij van Ron­nie Bruns­wijk al een an­de­re stra­te­gie had toe­ge­past bij de af­ge­lo­pen ver­kie­zin­gen.

Bin­nen de op­po­si­tie­top is het te­rug­roe­pings­vraag­stuk nog al­tijd een hot is­sue. De par­tij­en zijn er nog steeds op ge­brand om Ray­mond Sapoen en Die­p­ak­koe­mar Chi­tan, dis­si­den­ten van Pert­ja­jah Lu­hur (PL), uit het par­le­ment te krij­gen, waar­door een VHP-er en NPS-er kun­nen door­stro­men.

De rech­ter heeft de aan­ge­pas­te te­rug­roep­wet op­ge­vraagd en is die aan het be­stu­de­ren om na te gaan of die van in­vloed kan zijn op het ge­schil dat er nu gaan­de is.

Ad­vo­caat Ge­rold Se­w­cha­ran, die de op­po­si­tie­par­tij­en ju­ri­disch bij­staat, ziet geen ver­band. Vol­gens hem is de wet van toe­pas­sing op par­le­men­ta­ri­ërs en zo­als de op­po­si­tie dat ziet, zijn Sapoen en Chi­tan ju­ri­disch geen par­le­men­ta­ri­ërs meer. “Zij zijn te­rug­ge­roe­pen nog voor de wet werd aan­ge­past in het par­le­ment. Wij kij­ken uit naar wat de rech­ter zal doen, maar voor ons is dui­de­lijk dat zij geen par­le­men­ta­ri­ërs meer zijn. Daar zul­len wij niet van af­wij­ken”, zegt So­mo­hard­jo aan de krant.

BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.