Oba­ma noemt eer­ste ont­moe­ting met Trump ‘be­moe­di­gend’

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

WASHINGTON – Aan­ko­men­de pre­si­dent van Ame­ri­ka, Do­nald Trump, is don­der­dag bij het Wit­te Huis op be­zoek ge­weest voor een ont­moe­ting met pre­si­dent Barack Oba­ma. Het was de eer­ste keer dat Trump en Oba­ma el­kaar ont­moet­ten sinds de ver­kie­zin­gen in Ame­ri­ka.

Oba­ma en zijn op­vol­ger spra­ken over een keur aan bin­nen­land­se en bui­ten­land­se be­leids­on­der­wer­pen. Oba­ma liet we­ten dat hij er al­les aan zal doen om de Re­pu­bli­kein te hel­pen als hij op 20 ja­nu­a­ri aan­staan­de aan­treedt. Oba­ma heeft zijn vol­le­di­ge me­de­wer­king toe­ge­zegd tij­dens de over­gangs­pe­ri­o­de. “Het is be­lang­rijk dat we al­le­maal sa­men­ko­men en sa­men­wer­ken om de uit­da­gin­gen die voor ons lig­gen aan te kun­nen pak­ken”, al­dus Oba­ma. Trump zei op zijn beurt dat hij veel res­pect heeft voor Oba­ma. De Re­pu­bli­kein kijkt uit naar de sa­men­wer­king met de De­mo­craat. Vol­gens de pre­si­dent had­den de twee el­kaar nooit eer­der ont­moet. Trump zei graag met Oba­ma in ge­sprek te wil­len blij­ven, ‘in­clu­sief ad­vies’. Daar­na schud­den ze el­kaar de hand. Trump krijgt vol­gens CNN nu al gauw ‘het pre­si­den­ti­ë­le bul­le­tin’ dat het staats­hoofd el­ke mor­gen om 07.45 van in­lich­tin­gen­dien­sten over de toe­stand in de we­reld krijgt. Het is een ge­heim do­cu­ment, maar Trump kan zich zo al­vast in­le­zen. Daar­naast krijgt Trump uit­ge­breid in­for­ma­tie over de in­lich­tin­gen­dien­sten en hun bron­nen en werk­wij­ze. De vei­lig­heid van de VS zou in de pe­ri­o­de tus­sen de ver­kie­zings­dag en de in­au­gu­ra­tie van de nieu­we pre­si­dent (20 ja­nu­a­ri) kwets­baar­der zijn, om­dat er veel ver­an­dert in Washington en nieu­we, nog niet er­va­ren men­sen aan het werk gaan. Zo moet Trump bij­voor­beeld met­een 4000 pos­ten be­man­nen die wor­den ver­la­ten door Oba­ma’s men­sen. Het gaat daar­bij om meer dan het lands­be­lang; Oba­ma zelf heeft er ook be­lang bij. Oba­ma heeft vaak ge­noeg ge­zegd dat Trump ‘uit­zon­der­lijk on­ge­schikt’ is voor het pre­si­dent­schap, maar nu zal hij er al­les aan wil­len doen om hem daar toch goed op voor te be­rei­den. Zo­dat nie­mand kan zeg­gen dat het aan Oba­ma ge­le­gen heeft.

(De Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.