De kleur blauw in ver­band met We­reld Dia­be­tes Dag

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De Li­ons Club Par­wa­ni doet in ver­band met We­reld Dia­be­tes Dag mor­gen, een be­roep op al­le me­di­sche in­stel­lin­gen en in­stan­ties die enigs­zins te ma­ken heb­ben met de ge­zond­heids­zorg om hun ge­bouw of werk­om­ge­ving in de kleur blauw te ver­sie­ren. “Blauw is de kleur van de In­ter­na­ti­o­nal Dia­be­tes Fe­de­ra­ti­on (IDF)”, al­dus de club.

Vol­gens hen zal het ze­ker een bij­dra­ge le­ve­ren aan de be­wust­wor­ding van dia­be­tes bij de mens en de be­strij­ding hier­van. De Li­ons Club or­ga­ni­seert in dit ka­der mor­gen een wan­del­loop in Le­ly­dorp. Dit in sa­men­wer­king met de SDES, de Stich­ting One Stop Shop voor chro­ni­sche ziek­ten, Li­ons Club Paramaribo South en het Staats­zie­ken­fonds.

Het pers­be­richt geeft aan dat er mor­gen ook in Pa­ra­ma­ri­boZuid een wan­del­loop ge­hou­den zal wor­den. Ver­der wordt er ver­meld dat de Li­ons Clubs van Nickerie en Com­me­wij­ne ook ac­ti­vi­tei­ten or­ga­ni­se­ren in hun dis­tric­ten die te ma­ken heb­ben met dia­be­tes. Er wordt ge­vraagd om een blauw trui­tje aan te trek­ken. Li­ons Club Paramaribo Rea­dy zal vol­gens het be­richt dins­dag ook en­ke­le dia­be­te­s­pro­jec­ten uit­voe­ren op het OS Ren­spro­ject.

“Doe mee hier­aan en on­der­steun de be­wust­wor­ding van dia­be­tes on­der de sa­men­le­ving”, al­dus Li­ons Club Par­wa­ni. Vol­gens de­ze ser­vi­ce­club ne­men de ge­zond­heids­pro­ble­men in de we­reld toe. Er wordt aan­ge­ge­ven, dat obe­si­tas en dia­be­tes en­ke­le van de ziek­tes zijn die veel voor­ko­men. “De on­ge­zon­de le­vens­stijl van de mens is een oor­zaak voor de­ze ziek­tes”, geeft het pers­be­richt aan.

MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.