Man teel­de ma­ri­hu­a­na voor ei­gen ge­bruik Drugs­smok­ke­laar smok­kel­de drugs voor zich­zelf

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Mi­gu­el A ver­klaar­de gis­te­ren in de rechts­zaal dat hij tien bol­le­tjes met een ge­wicht van 100 gram co­ca­ï­ne had ge­slikt. Hij ver­tel­de de rech­ter dat hij het ver­bo­den spul zelf zou ge­brui­ken. Hij is al drie jaar drugs­ver­slaaf­de.

Op 11 sep­tem­ber viel hij op de lucht­ha­ven door de mand. De po­li­tie merk­te dat de man zich ze­nuw­ach­tig ge­droeg en on­der­wierp hem aan een uri­ne­test. Het re­sul­taat van de test was dat de man drugs­bol­le­tjes had ge­slikt. Hij be­weert dat hij zelf heeft be­taald voor een reis­tic­ket en voor het ver­der­fe­lij­ke spul. Vol­gens hem zou hij de drugs uit­ein­de­lijk zelf ge­brui­ken.

Bij de po­li­tie had hij ech­ter ver­klaard dat hij in fi­nan­ci­ë­le pro­ble­men ver­keer­de en daar­om over­ging tot drugs­smok­kel. Mi­gu­el A ver­telt dat de po­li­tie hem heeft be­zwaard. Vol­gens hem moest de po­li­tie na de con­sta­te­ring van drugs in zijn li­chaam mid­dels een uri­ne­test, hem naar de dok­ter bren­gen om zich er­van te over­tui­gen of het daad­wer­ke­lijk om drugs­bol­le­tjes ging. Rech­ter Ma­rie Met­ten­d­af merk­te op dat de ver­dach­te een ‘vers­je’ heeft ge­leerd in het cel­len­huis en

WJ dat in de rechts­zaal wil toe­pas­sen, maar niet weet hoe dit te doen. “U heeft al­ler­lei ver­kla­rin­gen af­ge­legd”, zei de ma­gi­straat te­gen de man die al twee maan­den in de­ten­tie is. Hij be­weert dat hij in het cel­len­huis geen drugs ge­bruikt en na zijn de­ten­tie af­ge­kickt zal zijn. Hij is voor het eerst in aan­ra­king ge­ko­men met de po­li­tie. In de­ze zaak ont­breekt nog het schei­kun­di­ge rap­port om vast te stel­len of het on­der­schep­te spul daad­wer­ke­lijk drugs is. Op 24 no­vem­ber wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet.

WJ PARAMARIBO - Ri­car­do K plant­te ma­ri­hu­a­na voor ei­gen ge­bruik. Na­dat de po­li­tie een tip bin­nen­kreeg, ging zij op on­der­zoek uit. Ze trof op 13 au­gus­tus acht­tien ma­ri­hu­a­na­plant­jes op het erf van de man aan met een to­taal ge­wicht van 6.7 ki­lo­gram. Rech­ter Ma­rie Met­ten­d­af zegt dat de bla­de­ren een ander ge­wicht zou­den heb­ben, als zij van de ma­ri­hu­a­na­plant­jes af­ge­haald zou­den wor­den.

Vol­gens Ri­car­do K is hij een ma­ri­hu­a­na­ge­brui­ker. Hij gooit de ma­ri­hu­a­na­zaad­jes waar­na die be­gin­nen te groei­en. Het ver­baast hem dat on­danks het feit dat hij in een hoek­je de ma­ri­hu­a­na had ge­plant de po­li­tie dit toch te we­ten is ge­ko­men. Hij be­na­druk­te dat hij de drugs niet zou ver­ko­pen, maar zelf zou ge­brui­ken. Hij is se­dert zijn veer­tien­de jaar drugs­ge­brui­ker. De rech­ter zegt dat de po­li­tie een tip heeft ge­had. Vol­gens haar moet de man niet den­ken dat nie­mand het zal we­ten wan­neer hij een straf­baar feit heeft ge­pleegd. “Je hoort geen ma­ri­hu­a­na te plan­ten”, al­dus de ma­gi­straat. Het schei­kun­di­ge rap­port van de drugs was gis­te­ren nog niet bin­nen. Of­fi­cier van jus­ti­tie Reshmi Ra­thi­pal maak­te ge­bruik van de mo­ge­lijk­heid die de me­mo­rie van toe­lich­ting van de Wet Ver­do­ven­de Mid­de­len aan­biedt dat de ver­dach­te als een pseu­do­deskun­di­ge van de ma­ri­hu­a­na wordt aan­ge­merkt. Ri­car­do K was er ze­ker van dat het om ma­ri­hu­a­na­plant­jes ging, om­dat hij al ja­ren ma­ri­hu­a­na ge­bruikt. Hij kent het ver­schil tus­sen ma­ri­hu­a­na­plant­jes en an­de­re plant­jes. In het dos­sier zijn er ook fo­to’s van de drugs toe­ge­voegd. Ra­thi­pal zegt dat het feit ern­stig blijft, om­dat ma­ri­hu­a­na een ver­bo­den spul is. Ze eis­te acht­tien maan­den cel­straf waar­van zes voor­waar­de­lijk on­der af­trek van de tijd in voor­ar­rest en SRD 2000 aan boe­te te ver­van­gen door twee maan­den hech­te­nis. Ri­car­do K zegt dat hij in gro­te pro­ble­men zit. Hij vroeg om ver­zach­ting. Hij zei dat hij een aan­tal kin­de­ren heeft om te ver­zor­gen en voor het eerst in aan­ra­king is ge­ko­men met de po­li­tie. De rech­ter leg­de hem acht­tien maan­den cel­straf op waar­van ne­gen voor­waar­de­lijk on­der af­trek van de tijd in voor­ar­rest met een proef­tijd van drie jaar en een boe­te van SRD 750 te ver­van­gen door een maand hech­te­nis. De in be­slag ge­no­men drugs zijn ont­trok­ken aan het ver­keer.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.