Rech­ter wijst ver­zoek af

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De rech­ter heeft gis­te­ren het ver­zoek van ad­vo­caat Ra­oul Lo­bo af­ge­we­zen om zijn cli­ënt Al­ver­ti­no B, die ver­dacht wordt van dief­stal, he­ling en drugs­be­zit voor­lo­pig in vrij­heid te stel­len. Ze was het eens met of­fi­cier van jus­ti­tie Reshmi Ra­thi­pal dat de man nog niet vrij­ge­la­ten kan wor­den. De ver­dach­te moet bo­ven­dien nog wor­den ge­hoord.

Lo­bo zegt dat zijn cli­ënt in Wa­ni­ca (der­de kan­ton) dief­stal wordt ver­we­ten en in Paramaribo (twee­de kan­ton) he­ling van de­zelf­de goe­de­ren. Vol­gens hem kan de­zelf­de per­soon niet de ste­ler en de he­ler zijn. Zijn cli­ënt ont­kent dat hij spul­len heeft ge­sto­len. Hij ver­klaart dat de goe­de­ren, waar­on­der pols­hor­lo­ges die de po­li­tie bij hem in be­slag heeft ge­no­men, van hem en zijn vrouw zijn. Vol­gens hem heeft de po­li­tie hem niet ge­bracht om dit te be­wij­zen. Een agent ge­tuig­de dat de po­li­tie de vrouw van Al­ver­ti­no B had ge­beld om naar het po­li­tie­sta­ti­on te ko­men, maar ze is niet ge­weest. De po­li­tie heeft haar adres ook aan­ge­daan, maar trof haar niet aan. De vrouw bel­de twee keer met de po­li­tie dat zij een ver­kla­ring wil­de af­leg­gen, maar ver­scheen niet op het sta­ti­on.

Ad­vo­caat Ra­oul Lo­bo zegt dat de vrouw wel naar het po­li­tie­sta­ti­on is ge­weest, maar dat de ver­ba­li­sant er toen niet was. Hij heeft een keer de vrouw zelf bij het bu­reau af­ge­zet. Hij wacht­te haar op in de au­to, maar hoor­de ach­ter­af van haar dat de agent er niet was. De ad­vo­caat zegt dat hij ook heeft ge­beld naar de po­li­tie om te vra­gen naar de agent, maar kreeg te ho­ren dat die niet bin­nen was. Al­ver­ti­no B zegt dat de po­li­tie spul­len van hem in be­slag heeft ge­no­men die hij zelf heeft ge­kocht. De agent ver­klaart dat de be­na­deel­de haar spul­len, die bij de ver­dach­te in be­slag zijn ge­no­men, heeft her­kend. Van een ge­sto­len pols­hor­lo­ge had de be­na­deel­de nog een doos thuis. Van een mu­ziek­in­stal­la­tie is de kast her­kend door de be­na­deel­de als te zijn van hem. Al­ver­ti­no B wil­de gis­te­ren de zaak af­han­de­len met de Al­mach­ti­ge. De rech­ter zegt dat zij wel plaats wil ma­ken voor de Al­mach­ti­ge, want dan zou de juis­te uit­spraak ko­men. Om­dat de Al­mach­ti­ge niet kan ko­men om een uit­spraak te doen, doet de rech­ter dit wel. Bij de ver­dach­te was ook een klei­ne hoe­veel­heid drugs ge­von­den. Op de vol­gen­de zit­ting zal de man wor­den ge­hoord.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.