Ver­oor­deel­de ver­duis­te­ring blijft op vrije voe­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – De rech­ter heeft T gis­te­ren, con­form de eis van het Open­baar Mi­nis­te­rie, ver­oor­deeld tot zes maan­den cel­straf waar­van drie voor­waar­de­lijk on­der af­trek van de tijd in voor­ar­rest met een proef­tijd van drie jaar. T was op 20 april in ver­ze­ke­ring ge­steld door de po­li­tie en was op 11 au­gus­tus voor­lo­pig in vrij­heid ge­steld door de rech­ter.

Hij heeft de op­ge­leg­de straf reeds uit­ge­ze­ten. Gis­te­ren ver­scheen hij niet in de rechts­zaal. Of­fi­cier van jus­ti­tie Reshmi Ra­thi­pal zegt dat de man een hoe­veel­heid me­taal­za­gen en an­de­re spul­len van Sur­gold heeft ver­duis­terd. Vol­gens haar blijkt uit de ten­las­te­leg­ging dat hij de goe­de­ren recht­ma­tig on­der zich had en die op een ge­ge­ven mo­ment zich heeft toe­ge­ëi­gend. Ra­thi­pal zegt dat meer­de­re kom­pa­nen van T wa­ren aan­ge­hou­den.

In de­ze zaak werd aan­gif­te ge­daan door het be­drijf toen on­re­gel­ma­tig­he­den wa­ren op­ge­merkt. Er werd ge­con­sta­teerd dat goe­de­ren wer­den ver­mist. T heeft bij de po­li­tie, de rech­ter-com­mis­sa­ris en de rech­ter be­kend dat hij de spul­len bij Sur­gold heeft weg­ge­no­men. De of­fi­cier zegt dat na zo­veel con­tro­le toch goe­de­ren wer­den weg­ge­no­men die wer­den te­rug­ge­von­den. Ze geeft aan dat de man geen von­nis­sen op zijn naam heeft en voor het eerst in aan­ra­king is ge­ko­men met de po­li­tie. Vol­gens haar is het af­keu­rens­waar­dig dat de man de goe­de­ren heeft ver­duis­terd. Ze heeft hem de kans ge­ge­ven op vrije voe­ten te blij­ven. Ad­vo­caat Ra­oul Lo­bo zegt dat zijn cli­ënt heeft be­kend schul­dig te zijn. Hij vindt dat het be­wijs er is. De rech­ter kwam tot het be­wijs. Ze vindt het ern­stig dat T zich aan de ver­duis­te­ring schul­dig heeft ge­maakt. Ze hield er wel re­ke­ning mee dat de man voor het eerst in aan­ra­king is ge­ko­men met de po­li­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.