Uri­ne­ren­de man ver­dacht van dief­stal

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Don­no­van C, die een oud-be­ken­de is van de po­li­tie, ver­klaar­de gis­te­ren dat hij toe­val­lig was gaan uri­ne­ren toen hij werd aan­ge­hou­den. Op 18 ju­ni kreeg de po­li­tie een mel­ding dat die­ven bij een su­per­markt aan de Mar­tin Lu­ther King­weg wa­ren. Zij ging ter plaat­se en hield Don­no­van C aan. Don­no­van C zegt dat hij langs de weg stop­te om te uri­ne­ren. Het be­vreemdt de rech­ter dat de man op het ach­ter­erf van een ander is ge­gaan om te uri­ne­ren. Of­fi­cier van jus­ti­tie Reshmi Ra­thi­pal merk­te op dat de ver­dach­te ve­le te­gen­strij­di­ge ver­kla­rin­gen heeft af­ge­legd. De man ont­kent dat hij goe­de­ren heeft ge­sto­len uit de su­per­markt. Hij was nau­we­lijks in vrij­heid ge­steld of hij werd weer aan­ge­hou­den. Een agen­te ge­tuig­de gis­te­ren dat er reeds een on­der­in­spec­teur op de plaats van de­lict was, toen zij daar aan­kwam. Ze ging naar de ach­ter­zij­de en merk­te twee man­nen op. Een van de man­nen was deels over een hek­werk ge­klom­men. On­danks het feit dat de po­li­tie hem dui­de­lijk ken­baar maak­te dat zij daar was, wist hij te ont­ko­men.

De po­li­tie los­te een waar­schu­wings­schot en som­meer­de hem plat te gaan lig­gen. Don­no­van C gaf er wel ge­hoor aan om plat te lig­gen. Vol­gens de agen­te had Don­no­van C een wit­te ka­toe­nen hand­schoen aan. Hij had een tas bij zich waar­in SRD 250, 1 USD, een zwar­te trui, een mo­bie­le te­le­foon, drie hals­ket­tin­gen met han­ger en een wit­te kan­toe­nen hand­schoen wa­ren. De rech­ter merkt op dat de ver­dach­te een hand­schoen aan­had en de ander in de tas had ge­zet. De agen­te ge­tuig­de ver­der dat er een brand­kast is aan­ge­trof­fen en ne­gen­tien slof­fen si­ga­ret­ten. Er was ook een do­cu­ment op naam van de ei­ge­naar aan­ge­trof­fen in de tas van de ver­dach­te. Vol­gens de ver­dach­te, die ju­ri­di­sche bij­stand krijgt van ad­vo­caat Ge­or­get­te Le­ter, zou hij die dag ie­mand ont­moe­ten. Op 24 no­vem­ber wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.