Mi­nis­ter uit­ge­no­digd voor Ba­li De­mo­cra­cy Forum

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Tij­dens een be­zoek aan mi­nis­ter Mi­ke Noer­sa­lim van Bin­nen­land­se Za­ken heeft am­bas­sa­deur Do­mi­ni­cus Su­pra­tik­to van In­do­ne­sië on­der an­de­re ge­spro­ken over het Ba­li De­mo­cra­cy Forum dat op 8 en 9 de­cem­ber 2016 in Ba­li, In­do­ne­sië wordt ge­hou­den. Op de­ze jaar­lijk­se bij­een­komst, waar­aan lei­ders uit ver­schil­len­de lan­den deel­ne­men, staat de­mo­cra­tie en vre­de cen­traal. Het Mi­nis­te­rie van Bin­nen­land­se Za­ken (BIZA) is dit jaar via de am­bas­sa­de uit­ge­no­digd om te par­ti­ci­pe­ren aan het Forum. Dit meldt het Mi­nis­te­rie van BIZA in een pers­be­richt. Vol­gens mi­nis­ter Noer­sa­lim de­len In­do­ne­sië en Su­ri­na­me his­to­ri­sche ban­den met el­kaar. Bei­de lan­den zijn oud­ko­lo­ni­ën van Ne­der­land en in Su­ri­na­me woont een gro­te groep Ja­va­nen, die de cul­tuur goed heeft ge­con­ser­veerd. De be­winds­man pleit daar­om voor sa­men­wer­king met het Na­ti­o­naal Ar­chief van Su­ri­na­me, zo­dat be­lang­rij­ke in­for­ma­tie tus­sen bei­de lan­den kan wor­den uit­ge­wis­seld. Am­bas­sa­deur Su­pra­tik­to is en­thou­si­ast hier­over en zegt dat tij­dens de eerst­vol­gen­de joint com­mis­si­on mee­ting dit als voor­stel kan wor­den mee­ge­no­men. De laat­ste joint com­mis­si­on mee­ting da­teert van 2009. Als al­les goed ver­loopt, vindt de vol­gen­de ont­moe­ting tus­sen de com­mis­sies van bei­de lan­den in maart 2017 plaats.

Het Cen­traal Bu­reau voor Bur­ger­za­ken is een be­lang­rijk be­leids­ge­bied van het Mi­nis­te­rie van BIZA en tij­dens het on­der­houd kwam ook de bur­ger­re­gi­stra­tie ter spra­ke. Vol­gens de In­do­ne­si­sche am­bas­sa­deur heeft zijn land een ei­gen sys­teem ont­wor­pen met een ge­de­gen bur­ger­re­gi­stra­tie. Het land telt ruim 250 mil­joen in­wo­ners die ver­spreid over dui­zen­den ei­lan­den wo­nen. Hij legt uit dat net als in Su­ri­na­me ook daar wordt ge­werkt met een iden­ti­teits­kaart.

Am­bas­sa­deur Su­pra­tik­to vindt dat het tijd is om de cul­tu­re­le ban­den tus­sen bei­de lan­den uit te brei­den met eco­no­mi­sche re­la­ties. Mi­nis­ter Noer­sa­lim heeft als mi­nis­ter van Han­del en In­du­strie ad in­te­rim de am­bas­sa­deur aan­ge­hoord over di­ver­se mo­ge­lijk­he­den. Zo heeft de am­bas­sa­deur een voor­beeld aan­ge­haald van een tra­di­ti­o­neel hou­ten Ja­vaans huis dat aan de Ring­weg is op­ge­zet en tij­dens de Ind­o­fair is ge­pro­moot. De am­bas­sa­deur hoopt dat on­der­ne­mers in Su­ri­na­me sa­men­wer­kings­ver­ban­den aan­gaan met In­do­ne­si­sche on­der­ne­mers om soort­ge­lij­ke hui­zen in Su­ri­na­me op te zet­ten. De In­do­ne­si­sche am­bas­sa­de or­ga­ni­seert jaar­lijks za­ken­rei­zen voor on­der­ne­mers om mo­ge­lijk­he­den voor sa­men­wer­king te ver­ken­nen in In­do­ne­sië. Dit heeft on­der an­de­re al ge­leid tot sa­men­wer­kings­ver­ban­den op het ge­bied van far­ma­cie. Ook wor­den er fa­mi­lie­trips door de am­bas­sa­de ge­or­ga­ni­seerd voor per­sonen die In­do­ne­sië wil­len be­zoe­ken of hun fa­mi­lie daar wil­len te­rug­vin­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.