OWMCP start pom­pen Wa­kay op

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE - Aan­ge­zien de in­zaai­pe­ri­o­de per 1 no­vem­ber is in­ge­gaan, is ir­ri­ga­tie­wa­ter om de land­bouw­are­a­len te be­vloei­en nu van es­sen­ti­eel be­lang. Ook van­we­ge de ex­tre­me droog­te die er nu heerst, heb­ben de land­bou­wers drin­gend ir­ri­ga­tie­wa­ter no­dig om hun ak­kers te be­vloei­en. Meer nog van­we­ge het feit dat de ir­ri­ga­tie­ka­na­len door de aan­hou­den­de droog­te ook be­gin­nen op te dro­gen waar­door er niet ge­noeg wa­ter be­schik­baar is. Dit heeft ge­maakt dat het Over­lig­gend Wa­ter­schap Mul­ti­pur­po­se Co­ran­tijn Pro­ject (OWMCP) de pom­pen van het pomp­ge­maal te Wa­kay dins­dag heeft op­ge­start. Vol­gens de di­rec­teur van OWMCP, Ri­che­nel Small zijn de pom­pen in zeer goe­de staat om de ko­men­de tijd het ir­ri­ga­tie­wa­ter van­uit de Co­ran­tijn­ri­vier te pom­pen en via het 66 km lan­ge Co­ran­tijn­ka­naal te di­ri­ge­ren naar de Na­ni­ver­deel­wer­ken van­waar het wa­ter ver­der zijn weg zal vin­den naar de ver­schil­len­de rijst­pol­ders. Small geeft aan dat de pom­pen in de af­ge­lo­pen pe­ri­o­de, toen ze stil­la­gen, een ser­vi­ce­beurt heb­ben ge­kre­gen het­geen be­te­kent dat de pom­pen in goe­de staat ver­ke­ren. De OWMCP-di­rec­teur geeft aan dat de vraag van­uit de boe­ren­ge­meen­schap om de pom­pen te Wa­kay in te scha­ke­len, heel groot is ge­weest. Hij be­na­drukt dat ge­start is met al­le vier pom­pen. “We zijn ge­start en we kun­nen 12 da­gen door pom­pen om­dat we brand­stof voor die tijd heb­ben”. Hij hoopt dat er in de ko­men­de pe­ri­o­de weer brand­stof wordt aan­ge­le­verd. Met de le­ve­ran­cier is al con­tact ge­maakt, maar het wach­ten is op over­heids­mid­de­len om de be­ta­ling voor de vol­gen­de le­ve­ring te kun­nen vol­doen. Small merkt op dat er ge­pompt zal wor­den zo­lang dit kan. Het stre­ven is om tot vol­gend jaar zoet­wa­ter uit de Co­ran­tijn­ri­vier te pom­pen als de weers­ver­wach­ting het­zelf­de blijft. Als het re­gent zal er vol­gens hem wel min­der ge­pompt wor­den. “Wij re­ke­nen wel op een pomp­pe­ri­o­de van 120 da­gen. Die er­va­ring heb­ben wij in­tus­sen al om dit te we­ten.” Op de boe­ren doet Small een be­roep zo zui­nig mo­ge­lijk om te gaan met het wa­ter. Hij zegt de boe­ren te be­grij­pen dat zij hun per­ceel wil­len spoe­len om het van on­kruid te ont­doen. Het wa­ter is kost­baar en aan­ge­zien het om ir­ri­ga­tie­wa­ter gaat, wat nu in min­de­re ma­te be­schik­baar is, vraagt hij de boe­ren hun me­de­wer­king te ver­le­nen om het kost­ba­re wa­ter niet te ver­spil­len.

AL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.