Test­vaart Ama­zo­ne Re­sour­ces met in­no­va­tie­ve wa­ter­zak

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

PARAMARIBO – Tus­sen 22 en 29 no­vem­ber zal er voor de eer­ste keer ooit een gro­te hoe­veel­heid zoet­wa­ter over de At­lan­ti­sche Oce­aan ge­trans­por­teerd wor­den. Het Su­ri­naams-Ne­der­land­se be­drijf Ama­zo­ne Re­sour­ces voert dan een test­vaart uit van Su­ri­na­me naar Bar­ba­dos met de zo­ge­naam­de FlexTank. De FlexTank zal ge­vuld wor­den met cir­ca 2000 kuub wa­ter uit de Su­ri­na­me­ri­vier. Dit meldt het be­drijf Ama­zo­ne Re­sour­ces in een pers­be­richt. De test­vaart is be­doeld om de FlexTank in de spe­ci­fie­ke om­stan­dig­he­den van de At­lan­ti­sche Oce­aan te tes­ten en om aan te to­nen dat groot­scha­li­ge wa­ter­trans­port op een duur­za­me ma­nier kan plaats­vin­den. De FlexTank is een 60 me­ter lan­ge wa­ter­zak die voort­ge­trok­ken zal wor­den door een sleep­boot.

Tot nu toe is de FlexTank al­leen in de Mid­del­land­se Zee ge­test. Met de au­to­ri­tei­ten van Bar­ba­dos zijn af­spra­ken ge­maakt om on­der­deel te zijn van de test. Ama­zo­ne Re­sour­ces en de Bar­ba­dos Wa­ter Aut­ho­ri­ty zul­len bij aan­komst van de wa­ter­zak kwa­li­teitstes­ten van het zoet­wa­ter la­ten uit­voe­ren. Dit is no­dig om vast te kun­nen stel­len of de sa­men­stel­ling van het wa­ter ver­an­derd is. Het wa­ter zal niet ge­lost wor­den. Om­dat het zoe­te ri­vier­wa­ter lich­ter is dan het zou­te wa­ter van de zee, blijft de flexi­be­le FlexTank drij­ven en kost het de sleep­boot re­la­tief wei­nig ener­gie de gro­te zak voort te sle­pen. Dit is een groot voor­deel ten op­zich­te van be­staan­de trans­port­mid­de­len zo­als gro­te tank­bo­ten die veel brand­stof ver­brui­ken. Een van de unie­ke as­pec­ten van de FlexTank is dat de zak ‘op­vouw­baar’ is om­dat de­ze uit meer­de­re mo­du­les be­staat die aan el­kaar zijn ge­ritst. Hier­door is het mo­ge­lijk dat de FlexTank in een con­tai­ner te­rug naar Su­ri­na­me ver­voerd kan wor­den. Bij eer­de­re trans­por­ten met flexi­be­le wa­ter­tanks bleek de han­teer­baar­heid van de wa­ter­zak van tien­dui­zen­den kuub vaak een groot pro­bleem. De tech­niek met de wa­ter­zak is in de af­ge­lo­pen zes jaar ont­wik­keld door en­ke­le ge­spe­ci­a­li­seer­de be­drij­ven in Eu­ro­pa, on­der­steund met een sub­si­die van de Eu­ro­pe­se Unie.

Voor Ama­zo­ne Re­sour­ces is de test­vaart een be­lang­rij­ke mijl­paal. Na­dat het be­drijf in 2012 via een pre­si­den­ti­eel be­sluit het recht kreeg om zoet­wa­ter uit de Su­ri­naam­se ri­vie­ren te ex­por­te­ren, en in 2015 uit een haal­baar­heids­stu­die bleek dat er in het Ca­ri­bisch Ge­bied een gro­te be­hoef­te aan zoet­wa­ter be­staat, is het be­drijf be­gin van dit jaar ope­ra­ti­o­neel ge­wor­den met een ver­te­gen­woor­di­ging in Su­ri­na­me. In de af­ge­lo­pen maan­den heeft Ama­zo­ne Re­sour­ces veel ener­gie ge­sto­ken in de door­ont­wik­ke­ling van de FlexTank. Ook is de voor­be­rei­ding van de test­vaart ge­schied in sa­men­wer­king met lo­ka­le au­to­ri­tei­ten en de be­drij­ven Kul­dipsingh, Hau­kes en Bos­ka­lis. De­ze zul­len on­der­steu­nen bij het trans­port en het vul­len en sle­pen van de FlexTank.

Ver­der heeft het be­drijf via het Na­ti­o­naal Mi­li­eu In­sti­tuut Su­ri­na­me (NIMOS) voor­be­rei­din­gen ge­trof­fen voor de ver­plich­te ESIA-stu­die naar de so­ci­a­le en mi­li­eu ef­fec­ten van wa­ter­ont­trek­king. Met de An­ton de Kom uni­ver­si­teit van Su­ri­na­me wor­den ge­sprek­ken ge­voerd over een sa­men­wer­king op het ge­bied van on­der­zoek naar het eco­sys­teem bij de mon­ding van de Su­ri­na­me- en Cop­pe­na­me­ri­vier.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.