Adem­be­ne­men­de plaat­sen Cap­pa­do­cië in Tur­kije

Times of Suriname - - CULTUUR -

Cap­pa­do­cië (Per­zisch: ‘Kat­patu­ka’ (land van goed ge­kweek­te paar­den) is een land­streek ten zui­den van de step­pe in de Turk­se pro­vin­cie Ana­to­lië. Het ge­bied heeft een op­per­vlak­te van 800 km2. Het hoog­ste punt in het ge­bied is de Er­ciy­es Da­gi en is 3917 me­ter hoog. Het ge­bied ligt tus­sen de ri­vie­ren de Eu­fraat en de Ki­zil Ir­mak. De be­lang­rijk­ste en groot­ste ste­den in dit ge­bied van Mid­den-Tur­kije zijn Ava­nos, Ne­v­sehir en Ür­g­üp. Ten tij­de van het Ro­mein­se Rijk was het een vre­di­ge Ro­mein­se pro­vin­cie ge­naamd Cap­pa­do­cië, die in het oos­ten grens­de aan Ar­me­nia, in het zui­den aan Meso­po­ta­mië, Sy­rië en Ci­li­cia, in het wes­ten aan Ga­la­tia en in het noor­den aan Pon­tus. In het oos­ten is het ge­bied berg­ach­tig en vul­ka­nisch, maar in het wes­ten is het vlak met veel­al pla­teaus. In het ge­bied lig­gen drie vul­ka­nen: de Er­ciy­as Da­gi, Hasan Da­gi en de Me­le­diz Da­gi. De land­streek Cap­pa­do­cië is een van ‘s we­relds groot­ste na­tuur­won­de­ren. De hoog­vlak­te waar­in de­ze kuil zich be­vindt, ont­stond na een enor­me uit­bar­sting van drie vul­ka­nen on­ge­veer 40 mil­joen jaar ge­le­den. De erup­ties en de vul­ka­ni­sche neer­slag, die op de gro­te uit­bar­sting volg­den, hiel­den ve­le dui­zen­den ja­ren aan. In de mil­joe­nen ja­ren daar­na, sle­ten de ex­tre­men van het land­kli­maat en de ri­vier de Ki­zi­lir­mak het pla­teau uit. De vor­ming van de ty­pi­sche tuf­steen­ke­gels komt gro­ten­deels door har­de stuk­ken la­va die oor­spron­ke­lijk in de enor­me ‘tuf­steen­koek’ la­gen. Door ero­sie kwa­men ze bloot te lig­gen, waar­na wind en wa­ter min­der in­vloed had­den op het on­der­lig­gen­de tuf­steen. Op plaat­sen waar de­ze har­de ste­nen in de tuf­steen­koek ont­bra­ken, vorm­den zich ta­fel­for­ma­ties, waar­in ri­vie­ren die­pe ra­vij­nen uit­s­le­ten. Al in de pre­his­to­rie werd de­ze ge­stol­de la­va ge­won­nen en de mar­kan­te tuf­steen­ke­gels wer­den uit­ge­hakt tot wo­nin­gen. Van­af de­ze tijd tot de ja­ren 1950, toen op last van de re­ge­ring de­ze hol­wo­nin­gen ver­la­ten wer­den, woon­den hier men­sen. De val­lei­en en klo­ven zijn scha­duw­rijk door de ve­le ver­schil­len­de fruit­bo­men, de wil­gen en po­pu­lie­ren; klei­ne stroom­pjes wa­ter voor­zien de ge­va­ri­eer­de flo­ra, fau­na en de wan­de­laar van de no­di­ge koel­te. De val­lei­en wor­den van el­kaar ge­schei­den door af­ge­vlak­te heu­vel­rug­gen met prach­tig door wind en wa­ter ge­vorm­de, slag­room­ach­ti­ge zij­kan­ten met zand­weg­ge­tjes, boom­gaar­den en drui­ven­vel­den en met de meest fas­ci­ne­ren­de uit­zich­ten. Het land­streek van Cap­pa­do­cië be­staat van­daag de dag uit ver­schil­len­de va­lei­en als de Lief­des­val­lei, de aan­gren­zen­de Wit­te val­lei, de Ro­de val­lei, de Fee­ën­schoor­ste­nen val­lei, De­vrent val­lei, de Dui­ven­val­lei en Ze­mi­val­lei. Cap­pa­do­cië staat te­vens op de We­rel­derf­goed­lijst van Unes­co.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.