Spe­ci­a­le Shiv pu­ja op 13 no­vem­ber te Ocean Bree­ze

Times of Suriname - - CULTUUR -

PARAMARIBO – De Ver­e­ni­ging Shri Sa­na­tan Dharm Ma­ha Sab­ha Su­ri­na­me or­ga­ni­seert in sa­men­wer­king met stich­ting Shi­va Ne­der­land we­der­om de ‘Shri Shiv Part­hiv Pu­jan Sa­ma­roh’. De­ze zeer unie­ke pu­ja werd da­ge­lijks ge­daan door bhag­waan Shri Ram. Het brengt ons ook te­rug naar de tre­ta yu­ga toen bhag­waan Shri Ram via de setu bandh Lan­ka be­reik­te en voor­af een Shiv Part­hiv pu­jan moest ver­rich­ten.

De­ze pu­ja is ter ere van Shiv bhag­wan, de ver­he­ven god­de­lij­ke ma­ni­fes­ta­tie, die het as­pect van ver­nie­ti­ging toont als voor­be­rei­ding op her­schep­ping. Shiv bhag­wan wordt ook ver­eerd en aan­be­den in de vorm van een lingam, voor het be­rei­ken van god­de­lij­ke- en spi­ri­tu­e­le wijs­heid. De de­v­ta’s (god­de­lij­ke krach­ten), ma­ha­ta­ma’s (ver­he­ve­nen) en de ris­hi’s (zie­ners) wa­ren zich be­wust van het feit, dat door mid­del van vas­ten, me­di­ta­tie en part­hiv shi­vling pu­ja het al­ler­hoog­ste doel (moksha: ver­los­sing) van hun le­ven be­reikt zou wor­den. Vol­gens de Ve­da’s be­te­kent lin­ga het sym­bool van Brah­man en het heel­al. Het woord ‘lin­ga’ is af­ge­leid uit de werk­woord­stam­men ‘gam’ en ‘lin’. Gam be­te­kent uit­gaan of uit­tre­den en ‘li’ be­te­kent zich op­los­sen of op­gaan in. Vrij ver­taald komt het er­op neer; de uit­ein­de­lij­ke wer­ke­lijk­heid waar al­le schep­se­len in wor­den op­ge­no­men en waar­uit zij op­nieuw uit­ko­men. De lingam sym­bo­li­seert ook de een­heid van Shi­va en shak­ti, die als po­lai­re oer­groot­he­den de oer­grond van al­le po­la­ri­teit in het ge­ma­ni­fes­teer­de heel­al vor­men. In de gram­ma­ti­ca wordt het be­grip ge­bruikt om het ge­slacht van een woord aan te dui­den: pun­ling (man­ne­lijk), stri­ling (vrou­we­lijk) en na­punsa­kling (on­zij­dig). Ter ver­dui­de­lij­king wordt in de re­li­gi­eu­ze li­te­ra­tuur het woord lingam al­ge­meen ge­bruikt in de be­te­ke­nis van: te­ken, sym­bool en em­bleem. De lingam is een ovaal­vor­mi­ge zuil die van steen, me­taal of van klei ge­maakt is. Het is ovaal om­dat het de oor­sprong van de schep­ping sym­bo­li­seert. Door wa­ter op de lingam te schen­ken, kun je de­voot Shi­va­ji ver­e­ren. Het wa­ter stelt het le­ven voor en met het wa­ter ge­ven wij ons le­ven aan Hem die ons het le­ven heeft ge­schon­ken. De ver­e­ring van de Shi­vlingam is zeer be­lang­rijk voor na­tie­vor­ming.

Op de­ze dag zal de Shi­vlingam, van klei ge­maakt, ver­eerd wor­den, waar­bij de vi­s­ard­jan (slot­ce­re­mo­nie aan het wa­ter waar­bij de zelf­ge­maak­te Shi­vlingam te wa­ter wordt ge­la­ten) ook ge­lijk zal plaats­vin­den. Tij­dens de shiv ab­his­hek zal er paath (re­ci­ta­tie) plaats­vin­den uit de wel be­ken­de Rud­ra­sta­dy­aayi van­uit de yay­ur-ve­da, wel­ke het mees­ter­lijk- en uni­ver­se­le beeld ( glo­rie) be­schrijft van heer Shiv en het is een van de krach­tig­ste ge­be­den die ooit is ont­waakt in de men­se­lij­ke geest.

De­ze pu­ja wordt ge­leid door eer­waar­de pan­diet Pars­hu­ram Ram­lo­chan Te­wa­rie (Ne­der­land) en pan­diet Sher­wan Rams­oe­dit-Te­wa­rie (Su­ri­na­me). Op zon­dag 13 no­vem­ber heb­ben wij we­der­om de kans om de­ze pu­jan mee te ma­ken van­uit Ocean Bree­ze (Oe­d­rai­singh Var­ma­weg 58). De­ze bij­zon­de­re pu­ja start om half ne­gen in de och­tend en ein­digt om­streeks 14.00 met bho­jan. De Shri Sa­na­tan Dharm Ma­ha Sab­ha Su­ri­na­me heeft ook pen­del­bus­sen ter be­schik­king ge­steld, die van­uit de hoek Kwat­ta- en Hen­ry Fer­nan­des­weg men­sen zul­len ver­voe­ren naar de plaats van be­stem­ming.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.