Pro­gram­ma­over­zicht

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS / TV -

07:45 NBA High­lights

(Herh.)

08:35 Doc.: 101 East Whe­re

the wild cof­fee grows 09:05 Mo­vie: My Su­per Ex

Gir­lfriend

10:45 Kin­der se­rie: The

Fl­insto­nes

11:45 Co­me­dy se­rie:

Mo­dern Fa­mi­ly

12:15 Raw (herh.)

14:45 NBA High­lights

15:35 El­len De­ge­ne­res

16:45 UE­FA - World Cup Qu­a­li­fying: Fran­ce - Swe­den

18:45 He­al­thy Li­fe­sty­le Tv

Show

19:25 Co­me­dy se­rie:

K.C.Un­der­co­ver

20:00 Ga­me Show:

Lip Sync Batt­le

20:20 Be­licht

20:45 FIFA World Cup 2018

Ma­ga­zi­ne

21:15 DNA Jour­naal

21:50 Dra­ma se­rie: Em­pi­re 22:35 Mo­vie: Cap­tain

Ame­ri­ca: Ci­vil War 00:50 Mo­vie: We’re the

Mil­lers

02:50 Mo­vie: The Grud­ge 04:30 Doc.: The Se­arch For

Free­dom

06:00 Car­toons

(Wij­zi­gin­gen Voor­be­hou­den)

11:55 Co­me­dy se­rie:

Me­lis­sa & Joey

12:20 Doc.: The Mus­lim

Pound

12:55 Mo­vie: Ha­chi­ko A

Dog’s Sto­ry

14:30 Mo­vie: Oceans Ele­ven 16:45 UE­FA - World Cup Qu­a­li­fying: San Ma­ri­no – Germ­nay Co­me­dy se­rie: Friends Just for Laughs

Action se­rie: From Dusk Till Dawn

NBA: Cle­ve­land @ Washington

Dra­ma se­rie: Over­spel Mo­vie: The Usu­al Sus­pects

Mo­vie: Slee­ping Beau­ty 18:45 19:25 20:05 21:00 23:30 00:15 02:00 03:45 05:30 07:00 08:55 Mo­vie: Su­per Ma­rio Bros.

Mo­vie: Ha­chi­ko A Dog’s Sto­ry

Mo­vie: Oceans Ele­ven Ani­ma­ti­on mo­vie: Tin­ker Bell Se­cret Wings

10:10 Mo­vie: Ice Prin­cess 11:50 Mo­vie: Geek

Char­ming (Wij­zi­gin­gen Voor­be­hou­den)

09:45 Just for laughs

10:10 Mo­vie: Hum Du­no 13:00 Mo­vie:

Mu­jh­se Shaadi Ka­r­o­ge 15:50 Just for laughs

16:15 Mo­vie: Rang De

Basan­ti

19:20 Se­rie: Cri­me Patrol 20:10 Mo­vie: Row­dy

Ra­tho­re

22:50 Mo­vie: Sha­ra­fat Gayi

Tel Le­ne

00:40 Mo­vie: Nas­ha

02:35 Mo­vie: Mu­jh­se Shaadi

Ka­r­o­ge

05:10 Mo­vie: Rang De

Basan­ti

(Wij­zi­gin­gen Voor­be­hou­den)

07:00 07:35 08:10

08:45 09:00 09:35 10:00 11:00 12:00 12:37 BBC Nieuws

Ste­ven Rey­meMi­ni­s­tries Fit­ness : Ins­a­ni­ty Wor­koutCar­dio Re­co­ve­ry

Jim­my Neu­tron Ca­rib­bean New­sli­ne Hap­py En­ding Hell’s Kit­chen U.S ATV Sports

BBC Nieuws

Jes­sie 13:01 13:25 14:10 14:51 Duck Ta­les

Hom­e­free

Su­per Hit Top 10 Do­cu­men­tai­re : Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic : Mon­ster Frog

Whaz­zz Up? Kin­der­film: Igor

SZF Ma­ga­zi­ne

ATV Nieuws

Sar­na­mi TV Do­cu­men­tai­re:The Coolest Pla­ces On Earth:Hi­king

Black.Ish

How It’s Ma­de : Steel / Ap­ple Jui­ce

Ice Pi­lots

Trek­king : PayDay / Dou­ble Tek.2 / Tek.2 / Match.3 / High.5 22:16 Tv.film : Be­asts Of

No Na­ti­on

00:37 Ca­rib­bean New­sli­ne 01:08 ATV Nieuws

01:45 Ein­de Uit­zen­ding ATV

(kn.12.1)

(Wij­zi­gin­gen Voor­be­hou­den)

15:36 16:00 17:32 18:00 18:46 19:51

20:11 20:37 21:03 21:55

07:00 BBC Nieuws

09:00 Ani­mal Pla­net

13:00 Car­toons

17:05 Pa­no­ra­ma

17:55 Su­ri Tu­nes

19:00 ATV Nieuws

19:40 Tv.film:The Le­gend

Of Drun­ken Mas­ter 21:25 Play­ers At­tack

22:00 Ca­rib­bean New­sli­ne 22:30 Fal­ling Skies

23:15 Po­wer

00:15 Ein­de Uit­zen­ding ATV

(KN.12.2) (Wij­zi­gin­gen Voor­be­hou­den) Kort­ge­le­den trad PvdA-wet­hou­der Tur­gay Tan­kir af na een ver­trou­wens­breuk met zijn frac­tie.

NIJMEGEN - De Nij­mee­g­se co­a­li­tie­par­tij­en SP,

GroenLinks en Stads­par­tij

DNF heb­ben de PvdA uit het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders ge­zet. De PvdA mocht wel blij­ven als ge­doog­par­tij, maar geen wet­hou­der meer le­ve­ren. “Dat was voor de par­tij on­aan­vaard­baar”, al­dus frac­tie­voor­zit­ter Marc van Nijn­at­ten in een ver­kla­ring gis­te­ren. Vol­gens de PvdA heeft het col­le­ge, dat er trots op was de meest link­se co­a­li­tie te zijn, de ide­a­len los­ge­la­ten. De par­tij heeft gro­te moei­te met voor­ge­no­men be­zui­ni­gin­gen die de kwets­baar­ste groe­pen tref­fen. De voor­ma­li­ge co­a­li­tie­ge­no­ten von­den dat er met de PvdA-frac­tie niet meer te wer­ken viel. “Ze heb­ben zich on­mo­ge­lijk ge­maakt en zelfs hun ei­gen wet­hou­der la­ten val­len”, al­dus SP­frac­tie­voor­zit­ter Hans van Hooft.

Kort­ge­le­den trad PvdAwet­hou­der Tur­gay Tan­kir (Eco­no­mie) af na een ver­trou­wens­breuk met zijn frac­tie. Ter­wijl de PvdA dacht dat de par­tij een nieu­we wet­hou­der zou le­ve­ren, over­leg­den de co­a­li­tie­ge­no­ten met ou­de­ren­par­tij VSP, die nu voor een wet­hou­der zorgt. Met de VSP er­bij be­houdt de co­a­li­tie een nip­te meer­der­heid met twin­tig van de 39 raads­ze­tels. De PvdA zit vrij­wel al­tijd in het Nij­mee­g­se col­le­ge. De Nij­mee­g­se af­de­ling is een van de groot­ste van het land. De ge­meen­te­raad praat op 30 no­vem­ber over de pro­ble­men. (De Te­le­graaf/ fo­to: nijmegen.bu­si­ness)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.