Do­de vo­gels in ge­meen­te Wa­ter­land

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS / TV -

NOORD HOLLAND - In de ge­meen­te Wa­ter­land (Noord Holland) zijn tien­tal­len do­de vo­gels aan­ge­trof­fen. De die­ren zijn mo­ge­lijk slacht­of­fer van een va­ri­ant van de vo­gel­griep. De ge­meen­te en het Hoog­heem­raad­schap Hol­lands Noor­der­kwar­tier roe­pen men­sen op de die­ren niet aan te ra­ken en ze di­rect te rap­por­te­ren.

De vo­gels wer­den gis­ter­mid­dag ge­ruimd en ver­nie­tigd. Het gaat voor­al om fu­ten en wil­de een­den. Veel zie­ke vo­gels heb­ben zich te­rug­ge­trok­ken in het riet, en zijn daar ge­stor­ven. Hier­door zijn ze niet al­tijd even mak­ke­lijk te be­rei­ken. Er wordt op­ge­roe­pen de do­de vo­gels zo pre­cies mo­ge­lijk te rap­por­te­ren, zo­dat een spe­ci­aal team van rui­mers ef­fec­tief te werk kan gaan. Daar­naast wordt met klem be­na­drukt de die­ren voor­al niet aan te ra­ken.

De ge­meen­te gaat zo snel mo­ge­lijk waar­schu­wings­bor­den plaat­sen in het na­tuur­ge­bied Hem­me­land, waar veel do­de vo­gels zijn aan­ge­trof­fen. ‘Mel­den en af­blij­ven’, is het de­vies. “We zet­ten al­les in het werk om de do­de die­ren zo snel mo­ge­lijk te rui­men om even­tu­e­le be­smet­ting te voor­ko­men”, ver­telt een woord­voer­ster van de ge­meen­te. Het op­rui­mings­team van het Hoog­heem­raad­schap krijgt daar­naast spe­ci­a­le be­scher­men­de kle­ding aan.

Woens­dag wa­ren er al tien vo­gels ge­von­den, die op dit mo­ment wor­den on­der­zocht. Ka­da­vers die van­af nu ge­von­den wor­den, wor­den ver­nie­tigd.

(AD/ fo­to: gel­der­lan­der.nl)

Tien­tal­len do­de vo­gels zijn in de ge­meen­te Wa­ter­land aan­ge­trof­fen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.