Huis­arts kan straks via tolk pra­ten met vluch­te­ling

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS / TV -

DEN HAAG - Vluch­te­lin­gen met een ver­blijfs­ver­gun­ning kun­nen straks een half jaar lang via een tolk met de huis­arts com­mu­ni­ce­ren in hun ei­gen taal. Dat gaat zorg­mi­nis­ter Edith Schip­pers re­ge­len. De nieu­we (te­le­fo­ni­sche) tolk­voor­zie­ning voor sta­tus­hou­ders zal maxi­maal twee jaar over­eind blij­ven, ant­woordt de be­winds­vrouw op vra­gen van Ka­mer­le­den over de nieu­we zorg­be­gro­ting. Schip­pers: “Van ie­mand die nog maar kor­te tijd in Ne­der­land is, kan niet wor­den ver­wacht dat zij/ hij de Ne­der­land­se taal vol­doen­de be­heerst. Ik ben daar­om voor­ne­mens huis­art­sen tij­de­lijk te on­der­steu­nen.”

Er is nu geen al­ge­me­ne tol­ken­ver­goe­ding in de zorg. Men­sen die hier wo­nen, moe­ten zelf le­ren Ne­der­lands te spre­ken. Bij vluch­te­lin­gen is vol­gens de mi­nis­ter ech­ter spra­ke van een uit­zon­de­rings­si­tu­a­tie.

“De ver­hoog­de in­stroom­cij­fers in het af­ge­lo­pen jaar heb­ben er­toe ge­leid dat er een ver­snel­de door­stro­ming uit de op­vang­voor­zie­nin­gen is ge­re­a­li­seerd, waar­door asiel­zoe­kers nu snel­ler aan­ge­we­zen zijn op de re­gu­lie­re zorg­voor­zie­nin­gen”, al­dus de be­winds­vrouw op Volks­ge­zond­heid. Voor de voor­zie­ning zal Schip­pers een be­drag van in to­taal 4,525 mil­joen eu­ro re­ser­ve­ren. Meer zou niet no­dig zijn ge­zien de te­rug­lo­pen­de in­stroom­cij­fers van asiel­zoe­kers. Het geld haalt ze uit be­staan­de pot­jes.

Schip­pers be­na­drukt wel: “Naast voor­zie­nin­gen als een tolk, zijn er ook an­de­re mid­de­len be­schik­baar om met taal­pro­ble­men om te gaan. Denk daar­bij bij­voor­beeld aan het ge­bruik van beeld­ma­te­ri­aal, Goog­le trans­la­te en de web­si­te huis­arts-mi­grant.nl.”

(AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.